DZIELNICOWE CENTRUM DS. INTEGRACJI (DCI)

DZIELNICOWE CENTRUM DS. INTEGRACJI (DCI)

DZIELNICOWE CENTRUM DS. INTEGRACJI (DCI) Dzielnicowe Centra ds. Integracji (DCI) funkcjonują w każdej z dzielnic m.st. Warszawy. W skład zespołów DCI wchodzą dyrektorzy i specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy wydziałów oświaty urzędów dzielnic. Zadaniem DCI jest: Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują wsparcia lub porady dotyczącej problematyki integracji mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje. Przewodniczącą Dzielnicowego Centrum Integracji w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest Anna Skibniewska-Kwiatkowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie. Dyżur: dla rodziców i nauczycieli w poniedziałki w godz. 14:00-16:00 oraz czwartki 11:00-13:00. Informujemy również o spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w każdą trzecią sobotę miesiąca w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie w godz. 10:00-12:00. Rodzice będą mogli tam otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną, a także dowiedzieć się co w praktyce oznacza otrzymanie przez dziecko opinii czy orzeczenia. Dzielnicowe Centrum Integracji w dzielnicy...
Read More
Zasady funkcjonowania Poradni od 01 września 2021 r.

Zasady funkcjonowania Poradni od 01 września 2021 r.

ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI OD 01WRZEŚNIA 2021 R. Sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, w soboty od 8 do 12. W Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego prosimy, aby wcześniej umawiać się na wizyty ze specjalistami. Z sekretariatem prosimy kontaktować się mailowo: ppp23@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie 22 760 03 87. ZASADY OGÓLNE Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują rekomendacje GIS (pdf; 215 KB; PL) dlatego będziecie Państwo poproszeni o wypełnienie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (pdf; 494 KB; PL). Pamiętajmy o maseczkach i dezynfekowaniu rąk przed wejściem do Poradni. ZESPOŁY ORZEKAJĄCE Zespoły Orzekające działają, zgodnie z przyjętymi procedurami. Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest wcześniej przeprowadzona diagnoza przez specjalistów, aktualne zaświadczenie lekarskie - do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz opinia z przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza. Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni lub przez skrzynkę podawczą (e-PUAP) lub skan wniosku przesłany na adres mailowy...
Read More
Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni

Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni

WYTYCZNE DLA RODZICÓW PRZED WIZYTĄ W PORADNI W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 obowiązują działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa, zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego (pdf; 215 KB; PL). Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni: ...
Read More
Strefa Doradztwa Zawodowego 2021

Strefa Doradztwa Zawodowego 2021

STREFA DORADZTWA ZAWODOWEGO 2021 Wasze dziecko stoi przed wyborem szkoły i zastanawiacie się, w jaki sposób możecie je wesprzeć? Poniżej zamieszczamy informacje na temat procesu rekrutacji oraz czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dalszej edukacji. Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych:  w szkołach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES oraz w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego. Obecnie wszyscy doradcy zawodowi dostępni są on-line. Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie: Monika Postuła oraz Mirosława Rutkowska. Indywidualne konsultacje dla uczniów Konsultacje odbywać się będą przez Internet, z wykorzystaniem komunikatora Teams. Osoby zapisane na spotkanie zdalne, dzień wcześniej, otrzymają na podany przy zgłoszeniu adres mailowy, link do spotkania. Harmonogram i zapisy na stronie: Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII jest dostępną na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: "Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej" (pdf; 4522 KB; PL). Poradnik dla rodziców i kandydatów szkół ponadpodstawowych „Jak mądrze wybierać...
Read More
Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ewidencji osób wchodzących do siedziby Poradni

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ewidencji osób wchodzących do siedziby Poradni

INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W EWIDENCJI OSÓB WCHODZĄCYCH DO SIEDZIBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 23 W WARSZAWIE Administratorem danych osobowych osób wchodzących do Poradni, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie, z siedzibą przy 1 Praskiego Pułku 8, 05-075 Warszawa, telefon: 227600387, mail: ppp23@edu.um.warszawa.pl. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa instytucji lub inne dane kontaktowe umożliwiające kontakt w przypadku potrzeb epidemiologicznych będą przetwarzane w celu identyfikacji osób wchodzących na teren Poradni oraz ewentualnego kontaktu w związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w  interesie  publicznym  lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne nr 23 w Warszawie będą mieć wyłącznie...
Read More
Informacja dla klientów dotycząca kontaktu z Poradnią

Informacja dla klientów dotycząca kontaktu z Poradnią

INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA KONTAKTU Z PORADNIĄ W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pomoc psychologiczno-pedagogiczna W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 udzielana jest także zdalnie poprzez kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną lub wideokonferencje. Wymaga to zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W związku z potrzebą zapewnienia pomocy dzieciom i młodzieży Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 wdrożyła procedury mające zapewnić ochronę danych klientów.  KONTAKT TELEFONICZNY Kontakt telefoniczny stanowi ułatwienie w celu uzyskania wyczerpujących informacji i omówienia wybranej problematyki. Należy podkreślić, że Poradnia przetwarza głównie dane szczególnej kategorii m.in. o stanie zdrowia. Oznacza to, że informacje o szczególnym charakterze muszą być traktowane w sposób wyjątkowy z uwzględnieniem problematyki związanej z ochroną danych klientów, ich praw i wolności oraz ewentualnych konsekwencji i skutków ich naruszenia. Podczas kontaktu telefonicznego z pracownikami poradni należy skontaktować się z sekretariatem poradni tel. 22 760 03 87 i umówić rozmowę z konkretnym specjalistą. Podczas kontaktu telefonicznego pracownika poradni z klientem, pracownik dysponuje dokumentacją klienta, w tym numerem kontaktowym do rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej. UWAGA Poradnia nie nagrywa prowadzonych rozmów...
Read More
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 23 w Warszawie  realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób: Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram: ...
Read More
Dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym Szkoła Podstawowa nr 394 w Warszawie przy ul. Mahatmy Gandhiego 13 to jedyna szkoła publiczna przeznaczona dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Placówka specjalizuje się  w pracy z osobami z zaburzeniami zachowania, mającymi niepowodzenia szkolne, uczniami, którzy nie wierzą w swoje możliwości, mają skomplikowaną sytuację rodzinną. W szkole prowadzi się różnorodne oddziaływania pedagogiczno-psychologiczne, terapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz z mediatorem. Powyżej wymienione działania, a także małe grupy klasowe dają większą szansę na korektę niewłaściwych zachowań i sukces edukacyjny. Od września szkoła planuje utworzenie nowych klas (IV A, VI B i 8C) oraz nabór uzupełniający w istniejących klasach (V - VIII). Oferta jest skierowana dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz wymagających specjalistycznego całorocznego prowadzenia pod kątem edukacji, opieki i wychowania. Zapraszamy do kontaktu ze szkołą: 22 635 44 27; sp394@edu.um.warszawa.pl...
Read More
Skontaktuj się ze specjalistą

Skontaktuj się ze specjalistą

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ Telefon ogólny do Poradni: (22) 760 03 87 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00) E-mail: ppp23@edu.um.warszawa.pl Zespół ds. Małego Dziecka (0-6 lat): Joanna Goska - psycholog, psychoterapeuta Aleksandra Wielgosz - psycholog (j. angielski) Tomasz Wnuk - psycholog Marta Chorzela - psycholog Alicja Kubas - pedagog Jolanta Matuszewska - neurologopeda Ilona Michalec - logopeda Katarzyna Pasieczna - fizoterapeuta, pedagog, terapeuta SI Monika Pruszkowska - terapeuta SI Zespół ds. Dziecka Szkolnego (7-12 lat): Piotr Bargar - psycholog (j. angielski) Dorota Zientak - psycholog Aleksandra Jabłkowska - psycholog Hanna Furtak - psycholog Paulina Łodyga - pedagog Agnieszka Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI Agata Sekulska- pedagog specjalny, terapeuta INPP, TCK, JIAS Alicja Kubas - pedagog Zespół ds. Młodzieży (13-18 lat): Anna Skibniewska-Kwiatkowska - psycholog Agnieszka Pietruczyk-Nowocień - psycholog, psychoterapeuta Gabriela Baron - psycholog, psychoterapeuta Anna Płaczkiewicz - psycholog, psychoterapeuta, (j. angielski) Jakub Foksa - pedagog, psychoterapeuta Monika Postuła - pedagog, doradca zawodowy Mirosława Rutkowska - pedagog, doradca zawodowy Małgorzata Jarnuszkiewicz - pedagog, psychoterapeuta Podczas kontaktu email z pracownikami Poradni: Wysyłając wiadomość do pracownika Poradni należy sprawdzić zgodność adresu email z informacją podaną na stronie placówki. Należy unikać przesyłania danych nadmiarowych...
Read More
Strefa Terapeuty Integracji Sensorycznej

Strefa Terapeuty Integracji Sensorycznej

STREFA TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W tym nietypowym dla nas wszystkich czasie chciałabym dzielić się z Państwem pomysłami, ćwiczeniami oraz zabawami, które sama robię w domu ze swoimi dziećmi. Zaglądajcie na naszą stronę, ponieważ będę sukcesywnie uzupełniała ją o nowe ćwiczenia. mgr Katarzyna Pasieczna (fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta SI)   Układ dotykowy Układ przedsionkowy (odpowiedzialny m.in. za ruch i równowagę, napięcie mięśniowe, koordynację) Układ proprioceptywny (tzw. czucie głębokie, dostarcza wrażeń z mięśni i stawów) Układ wzrokowy (tzw. percepcja wzrokowa) Percepcja słuchowa Ćwiczenia rozwijające planowanie motoryczne Bibliografia: Carol Stock Kranowitz "Nie zgrabne dziecko w świecie gier i zabaw" Carol Stock Kranowitz "Nie zgrabne dziecko” Joe Niewman, Carol Kranowitz "Zgrabne - nie zgrabne dziecko” Angie Voss "Zrozumieć sygnały sensoryczne dziecka” Lucy Jane Miller "Dzieci w świecie doznań" Lindsey Biel, Nancy Peske "Jak wychować sensorycznego bystrzaka" Margaret Sasse "Smart Strat. Praktyczne ćwiczenia według metody ,,Udanego Startu"" - propozycja dla maluszków Chciałabym przedstawić kilka ćwiczeń z metody, którą bardzo lubię i która jest mi bliska: jest to Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda W. Sherborne zalecana jest dzieciom z zaburzeniami integracji sensorycznej i nie tylko. Ćwiczeniach rozwijają integrację...
Read More