Strefa Doradztwa Zawodowego 2023

Strefa Doradztwa Zawodowego 2023

STREFA DORADZTWA ZAWODOWEGO 2023 Wasze dziecko stoi przed wyborem szkoły i zastanawiacie się, w jaki sposób możecie je wesprzeć? Poniżej zamieszczamy informacje na temat procesu rekrutacji oraz czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dalszej edukacji. Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych:  w szkołach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES oraz w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego. Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie: Monika Postuła oraz Mirosława Rutkowska. Indywidualne konsultacje dla uczniów Konsultacje odbywać się będą przez Internet, z wykorzystaniem komunikatora Teams. Osoby zapisane na spotkanie zdalne, dzień wcześniej, otrzymają na podany przy zgłoszeniu adres mailowy, link do spotkania. Harmonogram i zapisy na stronie: Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII jest dostępną na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: "Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej" (pdf; 4522 KB; PL). Z informacją  zawierającą terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych...
Read More
Dzielnicowe Centrum ds. Integracji (DCI)

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji (DCI)

DZIELNICOWE CENTRUM DS. INTEGRACJI (DCI) Dzielnicowe Centra ds. Integracji (DCI) funkcjonują w każdej z dzielnic m.st. Warszawy. W skład zespołów DCI wchodzą dyrektorzy i specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy wydziałów oświaty urzędów dzielnic. Zadaniem DCI jest: Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują wsparcia lub porady dotyczącej problematyki integracji mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje. Przewodniczącą Dzielnicowego Centrum Integracji w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest Anna Skibniewska-Kwiatkowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie. Dyżur: dla rodziców i nauczycieli w poniedziałki w godz. 14:00-16:00 oraz czwartki 11:00-13:00. Informujemy również o spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w każdą trzecią sobotę miesiąca w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie w godz. 10:00-12:00. Rodzice będą mogli tam otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną, a także dowiedzieć się co w praktyce oznacza otrzymanie przez dziecko opinii czy orzeczenia. Dzielnicowe Centrum ds Integracji ...
Read More
Zasady funkcjonowania Poradni

Zasady funkcjonowania Poradni

ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI Sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w soboty od 8 do 12. Prosimy, aby wcześniej umawiać się na wizyty ze specjalistami. Z sekretariatem prosimy kontaktować się mailowo: sekretariat.ppp23@eduwarszawa.pl lub telefonicznie 22 760 03 87. ZASADY OGÓLNE Pamiętajmy o dezynfekowaniu rąk przed wejściem do Poradni. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego sugerowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. ZESPOŁY ORZEKAJĄCE Zespoły Orzekające działają, zgodnie z przyjętymi procedurami. Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest wcześniej przeprowadzona diagnoza przez specjalistów, aktualne zaświadczenie lekarskie - do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz opinia z przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza. Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni lub przez skrzynkę podawczą (e-PUAP) lub skan wniosku przesłany na adres mailowy sekretariat.ppp23@eduwarszawa.pl. Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w czwartki, zgodnie z wpływającymi wnioskami. W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co...
Read More
Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni

Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni

WYTYCZNE DLA RODZICÓW PRZED WIZYTĄ W PORADNI W związku z licznymi zachorowaniami na grypę / RSV / inne choroby grypopodobne / wirusowe, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 rekomendujemy działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusów. Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni: W umówionym terminie wizyty prosimy o przyprowadzenie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśni, inne nietypowe). Apelujemy o odpowiedzialność za zdrowie własne, innych klientów i pracowników Poradni oraz uwzględnienie, że procesie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz integracji sensorycznej stan chorobowy negatywnie wpływa na wyniki badań testowych. W razie potrzeby prosimy o przełożenie terminu wizyty w sekretariacie (tel. 22 760 03 87); W sytuacji, kiedy nie możecie Państwo przybyć na umówioną wizytę prosimy powiadomić sekretariat Poradni (tel. 22 760 03 870) o zmianie terminu wizyty. Osoby chore lub z podejrzeniem choroby nie będą przyjmowane; Prosimy wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało ze sobą niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek; Prosimy przypominać dziecku z...
Read More
Kampania społeczna SZKOŁA-OD-NOWA

Kampania społeczna SZKOŁA-OD-NOWA

KAMPANIA SPOŁECZNA SZKOŁA-OD-NOWA W celu pokazania, jak bardzo pandemia wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, przygotowano zestaw danych, które mogą pomóc ukazać skalę problemu. Badanie realizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, w okresie od  12 maja do 12 czerwca 2020 r. Przeprowadzone zostało w trzech grupach, składających się z uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Łącznie w badaniu wzięło udział ok. 3000 osób. Szczegóły na temat kampanii oraz wnioski z badań znajdziecie Państwo na tej stronie internetowej. ...
Read More
Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ewidencji osób wchodzących do siedziby Poradni

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ewidencji osób wchodzących do siedziby Poradni

INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W EWIDENCJI OSÓB WCHODZĄCYCH DO SIEDZIBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 23 W WARSZAWIE Administratorem danych osobowych osób wchodzących do Poradni, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie, z siedzibą przy 1 Praskiego Pułku 8, 05-075 Warszawa, telefon: 227600387, mail: ppp23@edu.um.warszawa.pl. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa instytucji lub inne dane kontaktowe umożliwiające kontakt w przypadku potrzeb epidemiologicznych będą przetwarzane w celu identyfikacji osób wchodzących na teren Poradni oraz ewentualnego kontaktu w związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w  interesie  publicznym  lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne nr 23 w Warszawie będą mieć wyłącznie...
Read More
Informacja dla klientów dotycząca kontaktu z Poradnią

Informacja dla klientów dotycząca kontaktu z Poradnią

INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA KONTAKTU Z PORADNIĄ W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pomoc psychologiczno-pedagogiczna W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 udzielana jest także zdalnie poprzez kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną lub wideokonferencje. Wymaga to zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W związku z potrzebą zapewnienia pomocy dzieciom i młodzieży Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 wdrożyła procedury mające zapewnić ochronę danych klientów.  KONTAKT TELEFONICZNY Kontakt telefoniczny stanowi ułatwienie w celu uzyskania wyczerpujących informacji i omówienia wybranej problematyki. Należy podkreślić, że Poradnia przetwarza głównie dane szczególnej kategorii m.in. o stanie zdrowia. Oznacza to, że informacje o szczególnym charakterze muszą być traktowane w sposób wyjątkowy z uwzględnieniem problematyki związanej z ochroną danych klientów, ich praw i wolności oraz ewentualnych konsekwencji i skutków ich naruszenia. Podczas kontaktu telefonicznego z pracownikami poradni należy skontaktować się z sekretariatem poradni tel. 22 760 03 87 i umówić rozmowę z konkretnym specjalistą. Podczas kontaktu telefonicznego pracownika poradni z klientem, pracownik dysponuje dokumentacją klienta, w tym numerem kontaktowym do rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej. UWAGA Poradnia nie nagrywa prowadzonych...
Read More
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 23 w Warszawie  realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom Głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób: Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby PPP, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem, a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram: Film instruktażowy dla osób Głuchych i słabosłyszących ...
Read More