PRAWO

Treści obowiązujących aktów prawnych:

 

PROCEDURA

W przypadku, gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczna poradnia specjalistyczna, stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców dziecka, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielania pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

W przypadku konieczności przeniesienia dokumentów do innej poradni należy kierować się poniższą procedurą:

 1. Teczkę dziecka przekazuje się do innej poradni na podstawie pisemnego wniosku rodzica/prawnego opiekuna lub na wniosek pełnoletniego ucznia, gdy jest to jego dokumentacja.
 2. W poradni istnieje druk właściwego wniosku o przekazanie teczki. (Wniosek o przekazanie dokumentacji (pdf; 508 KB; PL))
 3. Wniosek składa się w poradni, która posiada teczkę klienta.
 4. Teczka przekazywana jest do poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku - wskazanej we wniosku.
 5. Teczka przesyłana jest pocztą - listem poleconym. Dopuszcza się również przekazywanie teczek bezpośrednio poprzez pracowników poradni (w sposób uzgodniony przez zainteresowane poradnie).
 6. Za przekazanie teczki klienta odpowiedzialna jest ta poradnia, w której teczka klienta znajduje się w chwili składania wniosku.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni nie otrzymują dokumentacji klienta do wglądu ani osobistego przekazania.
 8. Teczka klienta jest własnością poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Sebastian Kępka

e-mail: iod.wesola@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
 2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie z dnia 30 lipca 2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie
na stanowiska pedagogiczne i samorządowe

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO), informujemy:

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników.
 2. Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
  w Warszawie, z siedzibą przy 1 Praskiego Pułku 8, 05-075 Warszawa. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod.wesola@edukompetencje.pl.
 3. Dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie
  6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:
  a) art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
  b) w przypadku kandydatów na pracowników pedagogicznych – dodatkowo Art. 9 - 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 2215) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575);
  c) w przypadku kandydatów na pracowników samorządowych – dodatkowo Art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282);
  d) w przypadku osób mających w trakcie zatrudnienia sprawować opiekę nad dziećmi - art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 z późn. zm.);
  a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest
  6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata.
 5. Dokumenty zawierające dane kandydatów będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności, a więc
  do zakończenia procesu rekrutacji, tj. do czasu efektywnego podjęcia pracy przez pracownika zrekrutowanego w trakcie danej rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydata, będą one mogły być przez Administratora usunięte wcześniej, niezwłocznie po wycofaniu zgody.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji – może to mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy kandydaci wyrażą na to zgodę.
 7. Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym z przepisów prawa.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych.
 9. Osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych.
 10. Wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie tych danych przez kandydatów uniemożliwi ich udział w procesie rekrutacji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w materiale informacyjnym - rekrutacja pracownika (pdf; 576 KB; PL).