O NAS

Jesteśmy zespołem specjalistów pracujących na rzecz  dzieci i młodzieży. Wspieramy działania rodziny i szkoły, uznając za wartości nadrzędne dobro dziecka oraz jego prawo do wszechstronnego rozwoju. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, starając się odpowiadać na aktualne potrzeby naszych klientów. Świadczymy pomoc dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu dzielnic Warszawy Wesołej i Rembertowa oraz dzieciom nieobjętym edukacją przedszkolną, a zamieszkałym na terenie działania naszej Poradni.

Wszystkie formy pomocy oferowane przez Poradnię są bezpłatne.

Od 2010 r . dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie. Ukończyła Wydział Psychologii na ATK w Warszawie, na kierunku psychologia kliniczna. Jest absolwentką Studium Socjoterapii (trening interpersonalny, trening pracy indywidualnej, trening pracy z rodziną i trening grupowy), a także Studiów Podyplomowych z zarządzania oświatą i z terapii pedagogicznej; Posiada kwalifikacje do prowadzenia mediacji rodzinnych, zespołowych i personalnych. Jest certyfikowanym trenerem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”; Ukończyła liczne kursy szkolenia doskonalące diagnozę, pracę z dzieckiem i z rodziną. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli i terapeutów współpracując z uczelniami wyższymi.

W Poradni prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wychowawczymi; warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców, seminaria dla nauczycieli i pedagogów szkół; zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół i przedszkoli. Współpracuje z dyrektorami szkół i przedszkoli, pedagogami, nauczycielami i rodzicami oraz z organizacjami pozarządowymi.

E-mail: askibniewska@edu.um.warszawa.pl

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Psychologia Kliniczna. Specjalizacja: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD), hiperkinetyczne zaburzenia zachowania oraz diagnoza specyficznych trudności w nauce. Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 z wieloletnim stażem. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku szkolnym z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wychowawczymi, orzecznictwem, poradnictwem psychologicznym, terapią dzieci przejawiających trudności wychowawcze oraz emocjonalne. Ponadto przeprowadza grupowe zajęcia terapeutyczne skierowane dla uczniów z ADHD oraz „Zaradny Kot w Akcji - Nieśmiałość” dla uczniów zbyt silnie odczuwających lęk. Od stycznia 2021 roku pełni funkcję wicedyrektora Poradni.

E-mail: pbargar@edu.um.warszawa.pl

Skype: Piotr PPP23 (live:.cid.4ae1e32e5c9fca6b)

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym oraz Kurs Systemowej Terapii Rodzin. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Prowadzi terapię rodzin, terapię młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży z problemami wychowawczymi. W 2013 roku ukończyła szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej.

E-mail: gbaron@edu.um.warszawa.pl

Skype: Gabriela B.PPP23 (live:.cid.ebdffdb0ed609fb2)

Mgr psychologii; ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją- psychologia kliniczna dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam najpierw jako stażystka, a później jako psycholog Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Pomniku- Centrum Zdrowia Dziecka. Obecnie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuję się głównie diagnozą rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia oraz terapią trudności emocjonalnych. Prowadzę również warsztaty umiejętności wychowawczych i konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Pedagog Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończył 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w Krakowskiej Fundacji Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid – Podejście Systemowe w Terapii Rodzin. Aktualnie w trakcie 4-letniej podyplomowej Szkoły Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowującej do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenia z mediacji odbył w Polskim Centrum Mediacji oraz Centrum Mediacji Partners Polska. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu psychoterapii oraz konferencji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Stowarzyszeniu dla Rodzin, Specjalistycznej Poradni OPTA, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Międzylesiu, a także Ośrodku Psychoterapii „Mapa Zmian”. W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dzieci od lat 12, krótkoterminową dla dorosłych, terapię rodzinną i partnerską. Prowadzi także poradnictwo oraz konsultacje dla rodziców, opiekunów i wychowawców. Posiada uprawnienia do realizowania programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

E-mail: jfoksa@edu.um.warszawa.pl

Skype: Jakub Foksa – Psychoterapia (live:.cid.f810ea49958c843)

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - specjalizacje interwencja kryzysowa i doradztwo zawodowe. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim oraz z psychodietetyki w SWPS. W swojej praktyce odbywała staże m.in. w oddziałach dziennych zaburzeń nerwicowych, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Monar oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu zdrowia psychicznego dziecka oraz pomocy psychologicznej dzieciom i rodzinom. W Poradni prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci w wieku szkolnym, konsultacje, porady wychowawcze oraz warsztaty dla dzieci i rodziców. W ramach obowiązków zawodowych współpracuje ze Szkołami Podstawowymi numer 217 i 254 w Rembertowie.

E-mail: hfurtak@edu.um.warszawa.pl

Skype: Hanna F ppp23 (live:.cid.68394961d9f2f95a)

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Magister Prawa. Obecnie realizuje studia podyplomowe w zakresie diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, wsparciem psychologicznym oraz konsultacjami dla rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Psycholog. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii – Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA oraz Szkołę Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum. Pracuje w podejściach psychodynamicznym i systemowym. Doświadczanie w pracy z małymi dziećmi i rodzinami zdobyła m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz w Ośrodku Neuropsychiatrii Dziecięcej. W poradni prowadzi terapię rodzin, konsultacje psychologiczne, porady wychowawcze dla rodziców, warsztaty umiejętności wychowawczych oraz diagnozę psychologiczną dzieci do szóstego roku życia. Stale zwiększa swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

E-mail: jgoska@edu.um.warszawa.pl

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych z diagnozy klinicznej dziecka. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym (specyficznych trudności w uczeniu się, funkcji poznawczych, problemów emocjonalnych i adaptacyjnych, trudności w relacjach społecznych), wspieraniem relacji rodzic - dziecko oraz pomocą rodzicom i opiekunom w rozwiązywaniu problemów szkolnych. W poradni prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera.

E-mail: ajablkowska@edu.um.warszawa.pl

Ukończyła Wydział Pedagogiki na UW, na kierunku pedagogika ogólna i szkolna. Jest absolwentką Studium Socjoterapii, posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą i terapii pedagogicznej. Od 12 lat jest członkiem i koordynatorem Zespołu Interwencyjnego przy Biurze Edukacji m. st. Warszawy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia interwencji w sytuacjach trudnych na teranie placówek oświatowych oraz mediacji rodzinnych, zespołowych. Jest trenerem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz Treningu Zastępowania Agresji. Zdobyła kwalifikacje psychoterapeuty, ukończyła 4-letnią szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 4-letnią Szkołę Terapii Systemowej oraz I i II stopień Psychotraumatologii. Ukończyła również liczne kursy i szkolenia doskonalące diagnozę, pracę z dzieckiem i rodziną. Pracowała w WSP ZNP jako nauczyciel akademicki. Od 2005 r.  jest ekspertem awansu zawodowego MEN. Przez 16 lat była dyrektorem jednej z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W Poradni prowadzi diagnozę pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wychowawczymi; konsultacje wychowawcze, spotkania psychoterapeutyczne głównie dla rodziców oraz interwencje na terenie szkół i placówek.

E-mail: m.jarnuszkiewicz@edu.um.warszawa.pl

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna oraz pedagogika opiekuńczo-socjalna. W roku 2009 uzyskała dyplom nauczyciela Montessori z zakresu edukacji przedszkolnej. Od 2010 roku nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej, w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, Zakład Terapii Pedagogicznej. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatrudniona na stanowisku pedagoga od 2011 roku. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania orz zajęcia grupowe dla dzieci 2-3 letnich z elementami pedagogiki Montessori.

E-mail: mkonopka@edu.um.warszawa.pl

Skype: Magdalena Ł ppp23 (live:.cid.8dccd77bd3e9a122)

Pedagog. Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalizacji pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Działania zawodowe koncentruje wokół pracy z dziećmi przedszkolnymi i w wieku wczesnoszkolnym. Doświadczenie zdobywała w szkole, w placówkach wychowania przedszkolnego oraz jako instruktor w Ośrodku Kultury w Warszawie-Wesołej realizując autorskie zajęcia dla dzieci, a także w fundacji wspierającej uczniów zdolnych. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym oraz terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się.

E-mail: akubas@edu.um.warszawa.pl

Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalnością poradnictwo i terapia pedagogiczna. W Poradni zajmuje się diagnozowaniem gotowości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), terapią pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce matematyki oraz poradnictwem. Swoje zainteresowania zawodowe skupia zwłaszcza wokół nauki matematyki: zarówno trudności, jak i uzdolnień. Współprowadząca warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I”. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach.

E-mail: plodyga@edu.um.warszawa.pl

Skype: Paulina Łodyga PPP23 (live:.cid.aac5c4aea8e0f85b)

Neurologopeda, pedagog specjalny, provider treningu słuchowego Johansena. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończyła 5- letnie studia logopedyczne, a także podyplomowo neurologopedię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 1999 roku pracuje z dziećmi z różnymi wadami wymowy, a także z zaburzeniami mowy – z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z SLI. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, a także liczne kursy doskonalące, m.in. szkolenia z tzw. Metody Krakowskiej (m.in.Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ), Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M.Procus i M. Block, Całościowe zaburzenia rozwoju – przyczyny, częstotliwość występowania i symptom, Metoda M.iCH.Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

E-mail: jmatuszewska@edu.um.warszawa.pl

Logopeda, pedagog. Ukończyła Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe studia Logopedii i pragmatyki komunikacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Surdologopedię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs „Terapia ręki”. Uczestniczyła w kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy pedagogicznej i logopedycznej m.in. Ortodoncja w logopedii, Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - diagnoza logopedyczna, Nauka czytania metodą sylabową - Szkoła Krakowska. W Poradni zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci z różnymi zaburzeniami mowy.

E-mail: imichalec@edu.um.warszawa.pl

Mgr fizjoterapii, pedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyłam Wydział Fizjoterapii na uczelni w Zamościu oraz studia podyplomowe pedagogiczne na  Uniwersytecie Warszawskim.  Od 2013 r. pracuję jako terapeuta Integracji Sensorycznej w Poradni  oraz prowadzę tu różne zajęcia usprawniające m.in. terapię ręki, ruch rozwijający Weroniki Sherbone, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami Integracji Sensorycznej, czy logorytmikę. Praca z dziećmi jest moją pasją i sprawia mi dużo radości.

E-mail: kpasieczna@edu.um.warszawa.pl

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2017 r. zakończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Ukończyła 4-letnie Podyplomowe Studia Psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie, rekomendowane praz Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne jako całościowe szkolenie w psychoterapii. W 2018 r. została certyfikowanym analitykiem grupowym. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoterapią indywidualną młodzieży. Pracuje pod superwizją.

E-mail: apietruczyk@edu.um.warszawa.pl

Skype: Agnieszka Pietruczyk-Nowocień (live:.cid.b7bd1965ccc45ec)

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS w Warszawie oraz Filologii Romańskiej WSP w Krakowie. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT oraz  kurs Terapii Par i Małżeństw w Rivier College (USA), szkolenie z zakresu Socjoterapii Dzieci i Młodzieży, Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, Trening Umiejętności Społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego. Praktykę w zakresie terapii rodzin zdobywała na Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie oraz w ośrodku psychoterapii Nashua Counceling Center (USA).

Przez wiele lat pracowała na stanowisku psychologa szkolnego oraz psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Zajmowała się diagnozą i pomocą terapeutyczną młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i ich rodzin.

W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Prowadzi psychoterapię rodzin, terapię indywidualną młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz konsultacje psychologiczne i porady wychowawcze dla rodziców. Jest koordynatorem Sieci Współpracy Psychologów i Pedagogów Szkolnych dzielnic Wesoła i Rembertów.

E-mail: aplaczkiewicz@edu.um.warszawa.pl

Skype: Anna Płaczkiewicz (live:.cid.d299f4a3678279c )

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na specjalnościach: pedagogika szkolna, pedagogika zdolności, pedagogika lecznicza oraz wychowanie przedszkolne. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na APSie z Terapii Pedagogicznej z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Swoje zainteresowania zawodowe skupia na dziecku zdolnym oraz trudnościach w uczeniu się matematyki. W Poradni na stanowisku pedagoga zatrudniona od października 2016. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel w szkole przyszpitalnej, jako prowadzący gromadę zuchową, animując imprezy z dziećmi oraz pracując w placówce edukacyjnej z elementami Montessori z dziećmi w wieku 2,5-4,5 lat. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku wczesnoszkolnym, terapią trudności matematycznych oraz prowadzeniem zajęć dla dzieci zdolnych, treningu myślenia twórczego, treningu umiejętności społecznych, warsztatu gier planszowych.

Pedagog resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i socjoterapii, a także liczne kursy doskonalące z zakresu doradztwa zawodowego. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się, mające postać dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych, tj. Zespół Szkół Specjalnych w Zagórzu, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach podstawowych, na stanowisku pedagoga, terapeuty pedagogicznego. Od kilku lat wspiera młodzież w poszukiwaniu drogi zawodowej i edukacyjnej. Prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz zdolności uczenia się. Jest koordynatorem Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

E-mail: mpostula@edu.um.warszawa.pl

Skype: Monika PPP23 (live:.cid.a73db5b96db84000)

Mgr fizjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog, nauczyciel kontraktowy.

Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi, wadami rozwojowymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego. Prowadzę terapię Integracji Sensorycznej w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Pedagog, doradca zawodowy. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (obecnie APS), wydziału pedagogiki specjalnej, specjalizacja: resocjalizacja społecznie niedostosowanych. Ukończyłam Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego przy Wydziale Psychologii UW. W poradni zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów klas starszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających trudności w nauce. Prowadzę indywidualne porady/ konsultacje oraz zajęcia grupowe dla uczniów klas starszych dot. wyboru dalszej ścieżki kształcenia, poznania swoich zainteresowań, predyspozycji zawodowych.

E-mail: miroslawa.rutkowska@edu.um.warszawa.pl

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - pedagog specjalny. Ukończyła studium podyplomowe w Instytucie Badań Edukacyjnych w zakresie terapii pedagogicznej oraz studium podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie organizacji pomocy społecznej. Terapeuta treningu słuchowego Johansena IAS oraz terapeuta INPP, instruktor masażu Shantal, w trakcie Szkoły Trenerów Inteligencji Emocjonalnej.

Zajmuje się diagnozą i terapią w zakresie odruchów pierwotnych i posturalnych oraz trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego i problemami  ortoptycznymi dzieci w wieku szkolnym.

W kontakcie z drugim człowiekiem jest zaciekawiona mottem D.O. Cliftona: „Co się wydarzy, kiedy zaczniemy zastanawiać się, co jest dobrego w innych ludziach, zamiast ciągle skupiać się na ich niedoskonałościach”. W swojej pracy  duży nacisk kładzie na współpracę z rodzicem. W kontakcie z dziećmi wykazuje postawę pełną ciepła, cierpliwości i życzliwości.

E-mail: asekulska@edu.um.warszawa.pl

Mgr biologii, mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego kierunku biologia, specjalność mikrobiologia oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna. Ukończyła studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin” na APS, kurs integracji sensorycznej I i II stopnia w PSTIS w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej. Odbyła dwuletni staż terapeutyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła kurs instruktorski „Masaż metodą Shantala” w Szkole Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej, badanie gotowości szkolnej, diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce. Prowadzi zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

E-mail: aszmytkowska@edu.um.warszawa.pl

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny. Ukończyłam dwuletni staż terapeutyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS, aktualnie również współpracuję z tą placówką. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. W Poradni zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci przedszkolnych oraz prowadzeniem zajęć grupowych wspierających umiejętności społeczne oraz budujących pewność siebie (dla różnych grup wiekowych). Terapeutycznie stawiam na niedyrektywny kontakt z dziećmi, pracę nad rozpoznawaniem i regulacją emocji oraz udzielam wsparcia emocjonalnego. Wykorzystuję m.in. elementy arteterapii, relaksacji, psychodramy czy terapię zabawą. Prowadzę warsztaty dla rodziców wspierające ich umiejętności wychowawcze. Wspomagam również rodziców dzieci z ZA poprzez prowadzenie grupy wsparcia. Stale poszerzam swoją wiedzę na temat technik pracy z dziećmi i młodzieżą uczestnicząc w konferencjach, kursach, szkoleniach itp.

E-mail: awielgosz@edu.um.warszawa.pl

Skype: Aleksandra Wielgosz PPP23 (live:.cid.8f33107c8ab8fcba)

Psycholog, absolwent ATK, kierunki: psychologia kliniczna i osobowości, ukończył także studia podyplomowe na UW w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinie i dziecku. Wieloletnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych na stanowisku psychologa (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym, szkole specjalnej; diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna dzieci niepełnosprawnych, orzecznictwo, wspomaganie rodziców i nauczycieli). Prywatnie mąż i ojciec. Aktualnie w Poradni zajmuje się przede wszystkim diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

E-mail: twnuk@edu.um.warszawa.pl

Magister wychowania przedszkolnego, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Moja droga zawodowa, którą rozpoczęłam w 2007 roku od początku związana jest z dziećmi i młodzieżą. W trakcie studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie pracowałam jako instruktor rekreacji ruchowej i tańca. Następnie poszerzałam kwalifikacje podczas studiów magisterskich o kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną. Swoje zainteresowania i pasje miałam możliwość rozwijać również w trakcie studiów podyplomowych na kierunku kształcenie muzyczno-ruchowe i choreoterapia. Ponadto uzyskałam certyfikat uprawniający do diagnozy i terapii integracji sensorycznej (I, II stopień, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). W poradni prowadzę zajęcia terapii integracji sensorycznej. Stale poszerzam swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Psycholog. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Akademii Teologii Katolickiej oraz studia podyplomowe z zakresu Integralnej Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbyła dwuletni kurs kwalifikacyjny Studium Socjoterapii ( w zakresie pracy indywidualnej i pracy z grupą) oraz dwuletni staż pracy grupowej z dziećmi w Specjalistycznej Poradni „OPTA”. Na co dzień w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracuję z rodzicami i z dziećmi. Zajmuję się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych, poradnictwem i psychoedukacją. Prowadzę warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkołę dla rodziców” .

E-mail: dzientak@edu.um.warszawa.pl

Skype: Dorota PPP23 (live:.cid.b7edcd3e5942fba6)

"Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia:
czułość do tego kim ono jest oraz szacunek do tego,
kim może zostać w przyszłości"

L. Pasteur