DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony poradni – ppp23.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.04.04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.01.15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na niektórych stronach pomniejszonych do wysokości i 256px pojawia się pasek. Nie zmniejsza to jednak w znacznym stopniu czytelności strony.
 • W kodzie strony pojawiają się błędy walidacyjne, nie powodują one jednak problemu z wyświetlaniem oraz zrozumieniem przedstawionych danych.
 • Brak możliwości anulowania działania przed podniesieniem palca z ekranu lub zwolnieniem klawisza myszy. Może to stanowić problem w prawidłowym poruszaniu się po stronie.
 • Brak możliwości zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi
 • Filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
 • Nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.01.15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz firmę zewnętrzną.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • reset
 • klawiatura
 • dopasuj czcionkę
 • zmiana kontrastu – wybierz kolor
 • Wyczyść ustawienia
 • Usuwanie animacji
 • ouswuanie stylów css

okno pomocnika aplikacji dla niepełonsprawnych

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Dąbkowska, adres mailowy sekretariat.ppp23@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 760 03 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

​DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Dojazd do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 ul. 1 Praskiego Pułku WP 8 znajduje się w dzielnicy Wesoła, w odległości około 18 km od centrum Warszawy.
W odległości ok. 160 metrów od wejścia głównego do placówki znajduje się przystanek PKP Wesoła-01 oraz przystanek ZTM – pętla linia 198 Głowackiego.
Przy ul. Armii Krajowej ok. 230 m. od wejścia głównego znajduje się przystanek linii autobusowej 514, 173 Armii Krajowej 01.
W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (koperta) znajduje się przed wejściem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23.
W okolicy Poradni nie ma postoju taksówek.

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

Przed posesją znajduje się parking ogólnodostępny, w odległości ok. 12 metrów od drzwi wejściowych. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość skorzystania z miejsca oznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami (koperta) znajdującego się przed wejściem na posesję Poradni.
Przejście dla pieszych przy ulicy 1 Praskiego Pułku WP nie posiadają sygnalizacji świetlnej i sygnalizacji dźwiękowych.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. 1 Praskiego Pułku WP. Przy furtce, po prawej stronie znajduje się domofon. Po wciśnięciu przycisku domofonu skontaktujecie się Państwo z sekretariatem Poradni. W przypadku pojawienia się trudności należy zwrócić się z prośbą o pomoc do zgłaszającego się przez domofon pracownika. Na trasie do wejścia do budynku nie występują przeszkody. Do wejścia budynku prowadzi chodnik bez barier i schodów. Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm.

DOSTĘPNOŚĆ POMIESZCZEŃ

W Poradni znajdują się 2 poziomy: parter i piętro. W budynku nie ma windy.
Parter dostosowany jest dla osób poruszających się na wózku. Korytarz na parterze jest szeroki, pełni funkcje poczekalni, co nie stanowi bariery dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie korytarza znajdują się krzesła dla klientów. Na przeciwko wejścia znajdują się schody na I piętro. Schody są szerokie, zabezpieczone poręczą. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jeżeli maja Państwo trudność z wejściem po schodach należy przekazać to pracownikowi sekretariatu. Istnieje możliwość przyjęcia klientów na parterze.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, przy wejściu głównym. Toaleta jest przestronna przystosowana dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci. Do toalety można wjechać wózkiem. Łazienka jest wyposażona w przewijak i niezbędne akcesoria dla niemowląt. Sanitariaty oraz umywalki pozwalają na swobodne korzystanie osobom niepełnosprawnym.
Sekretariat Poradni znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie, na końcu korytarza. Drzwi są szerokie 90 cm, co pozwala na dostęp osobom poruszającym się na wózku.
Na parterze znajdują się gabinety i sale do zajęć, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Gabinet dyrektora znajduje się na parterze.
Gabinety na I piętrze nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH/SŁABOSŁYSZĄCYCH
ORAZ NIEWIDOMYCH/NIEDOWIDZĄCYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących poprzez korzystanie z tłumacza w języku migowym online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. W sekretariacie jest możliwość skorzystania z tabletu, a w gabinetach z komputera, laptopa w celu skorzystania z tłumacza języka migowego. Sprzęt komputerowy wyposażony jest w głośnik, mikrofon oraz kamerę.
Przy wejściu znajduje się informacja o prawie wstępu z psem asystującym.