WYTYCZNE DLA RODZICÓW PRZED WIZYTĄ W PORADNI

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadza się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa, zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego (pdf; 215 KB; PL). Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni:

 • Przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań (pdf; 347 KB; PL). Skan wypełnionego wniosku należy wysłać mailem na adres: ppp23@edu.um.warszawa.pl, elektroniczną skrzynką podawczą (ePUAP) lub pocztą tradycyjną na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23, ul. 1 Praskiego Pułku 8, 05-075 Warszawa. Preferujemy kontakt zdalny (telefoniczny/mailowy/za pośrednictwem komunikatorów);
 • Po rozpatrzeniu wniosku zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty w Poradni. Wizyty w Poradni odbywają się według ustalonego harmonogramu, na umówione godziny;
 • W umówionym terminie prosimy o przyprowadzenie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych;
 • Prosimy nie przyprowadzać dziecka do Poradni, jeśli w domu ktoś przebywa w kwarantannie lub izolacji. W takiej sytuacji wszyscy musicie zostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych oraz lekarza. W takiej sytuacji prosimy powiadomić sekretariat Poradni (tel. 22 760 03 870) o zmianie terminu wizyty. Osoby chore lub z podejrzeniem choroby nie będą przyjmowane;
 • Prosimy wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało ze sobą niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 • Zabierzcie ze sobą przybory do pisania (długopis, ołówek, kredki);
 • Prosimy regularnie przypominać dziecku z podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie;
 • Na wizytę w Poradni prosimy przyjść bez dodatkowych osób towarzyszących (tylko rodzic i dziecko). Przed wejściem na teren Poradni należy zabezpieczyć siebie i dziecko, które ukończyło 4 r. ż maseczką/przyłbicą oraz rękawiczkami jednorazowymi (we własnym zakresie), zadzwonić na domofon, a po wejściu do Poradni należy zdezynfekować ręce (w tym także rękawiczki; dozownik z płynem dezynfekcyjnym znajduje się przy wejściu) oraz buty (mata dezynfekująca znajduje się przy wejściu do budynku);
 • Za każdym razem w dniu wizyty prosimy o wypełnienie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (pdf; 494 KB; PL) oraz o wpisanie się do rejestru osób przychodzących (dostępnego w sekretariacie) Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ewidencji osób wchodzących do siedziby Poradni. Będziecie także Państwo poproszeni o podpisanie zgody na pomiar temperatury dziecka, w razie zaobserwowania niepokojących objawów. W sekretariacie przebywa tylko jeden interesant. Oświadczenie przekazujemy pracownikowi sekretariatu. Specjalista wyznaczy godzinę zakończenia badań;
 • Poczekalnia Poradni jest nieczynna. Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, można poczekać na dziecko na zewnątrz Poradni  lub wrócić na ustaloną godzinę;
 • Omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą telefoniczną lub poprzez dostępne komunikatory internetowe (np. Skype) po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą oraz wypełnieniu Zgody na kontakt w formie innej niż bezpośredni (doc; 26 KB; PL). Dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności od rozpatrywanej sprawy;
 • Zapewniamy możliwość osobistego odbioru opinii przez rodziców/opiekunów badanych dzieci, a także na prośbę rodzica/opiekuna zaszyfrowany skan opinii wysyłany jest mailem na podany adres. Orzeczenia odbierane są osobiście lub wysyłane listem poleconym.