WYTYCZNE DLA RODZICÓW PRZED WIZYTĄ W PORADNI

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 obowiązują działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa, zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego (pdf; 215 KB; PL). Wytyczne dla rodziców przed wizytą w Poradni:

  • W umówionym terminie wizyty prosimy o przyprowadzenie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych;
  • Prosimy nie przyprowadzać dziecka do Poradni, jeśli w domu ktoś przebywa w kwarantannie lub izolacji. W takiej sytuacji wszyscy musicie zostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych oraz lekarza. W takiej sytuacji prosimy powiadomić sekretariat Poradni (tel. 22 760 03 870) o zmianie terminu wizyty. Osoby chore lub z podejrzeniem choroby nie będą przyjmowane;
  • Prosimy wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało ze sobą niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
  • Prosimy przypominać dziecku z podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie;
  • Na wizytę w Poradni prosimy przyjść bez dodatkowych osób towarzyszących (tylko rodzic i dziecko). Przed wejściem na teren Poradni należy zabezpieczyć siebie i dziecko, które ukończyło 4 r. ż maseczką, zadzwonić na domofon, a po wejściu do Poradni należy zdezynfekować ręce (dozownik z płynem dezynfekcyjnym znajduje się przy wejściu);
  • Za każdym razem w dniu wizyty prosimy o wypełnienie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (pdf; 494 KB; PL). Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ewidencji osób wchodzących do siedziby Poradni. Będziecie także Państwo poproszeni o podpisanie zgody na pomiar temperatury dziecka, w razie zaobserwowania niepokojących objawów. W sekretariacie przebywa tylko jeden interesant. Oświadczenie przekazujemy pracownikowi sekretariatu. Specjalista wyznaczy godzinę zakończenia badań;
  • Liczba osób przebywających  w poczekalni jest ograniczona do 2 osób. Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, można poczekać na dziecko na zewnątrz Poradni  lub wrócić na ustaloną godzinę;
  • Omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą telefoniczną lub poprzez dostępne komunikatory internetowe (np. Skype) po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą oraz wypełnieniu Zgody na kontakt w formie innej niż bezpośredni (doc; 13 KB; PL). Dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności od rozpatrywanej sprawy;
  • Zapewniamy możliwość osobistego odbioru opinii przez rodziców/opiekunów badanych dzieci, a także na prośbę rodzica/opiekuna zaszyfrowany skan opinii wysyłany jest mailem na podany adres. Orzeczenia odbierane są osobiście lub wysyłane listem poleconym