WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD)

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) wydawane są przez działające w Poradni Zespoły Orzekające, na zasadach jakie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. 2017 r., poz.1743).

Zespoły Orzekające wydają opinie dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków w rejonie działania Poradni. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Opinie o WWRD wydaje się dla dzieci z niepełnosprawnością.

UWAGA! Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje Specjalistyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna TOP (ul. Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17).

Jak uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

 1. Należy zapisać się na wizytę w Poradni do psychologa z Zespołu Małego Dziecka.
 2. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej należy odpowiednio wcześniej zwrócić się do tej placówki z prośbą o przeniesienie dokumentacji (pdf; 515 KB; PL) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 ze wskazaniem daty zaplanowanej wizyty.
 3. W zależności od rodzaju wydawanego orzeczenia/opinii konieczne jest odbycie spotkań diagnostycznych z różnymi specjalistami. Zgodnie z zaleceniami specjalistów należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, opinię z przedszkola oraz inne dokumenty niezbędne do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Po zakończeniu badań i omówieniu wyników należy złożyć wniosek do Zespołu Orzekającego o potrzebie wydania opinii o WWRD (pdf; 556 KB; PL).
 5. Rodzic zostanie poinformowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 6. Posiedzenie Zespołu Orzekającego i wydanie orzeczenia.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - terapia w Poradni

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) i które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zgłoszenia przyjmowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, a w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają dzieci z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 oraz dzieci mieszkające w Dzielnicy Wesoła lub Rembertów. W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia terapeutyczne w ramach WWRD należy wypełnić wniosek o przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 (pdf; 187 KB; PL) i złożyć go w sekretariacie Poradni.

Zadania Zespołu WWRD

 • przeprowadzenie przez specjalistów Poradni oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz diagnozy trudności rozwojowych;
 • prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem WWRD, analizowanie efektów podejmowanych działań i dokonywanie korekt Programu;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem w domu;
 • bieżąca współpraca z rodzicami, informowanie rodziców/opiekunów prawnych o postępach dziecka.

Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWR mogą korzystać dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu korzystania z zajęć terapeutycznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (pdf; 276 KB; PL) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23.

Organizacja zajęć

 • zajęcia w ramach WWRD w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie odbywają się w wymiarze do 8 godzin miesięcznie. Czas i forma zajęć jest dostosowana do stanu psychofizycznego dziecka i do jego potrzeb;
 • zajęcia prowadzone są przez specjalistów według ustalonego wcześniej harmonogramu;
 • zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci;
 • zajęcia, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia mogą odbywać się w domu rodzinnym dziecka (jeżeli stan dziecka nie pozwala na przyjście do Poradni);
 • planowana nieobecność dziecka powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni w możliwym jak najwcześniejszym terminie;
 • spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie;
 • nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich;
 • trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem z listy.

Wymagane dokumenty

Specjaliści pracujący w ramach WWRD:

Aleksandra Wielgosz - psycholog
Agnieszka Szmytkowska - pedagog, terapeuta SI
Ilona Michalec - surdologopeda
Jolanta Matuszewska - neurologopeda
Katarzyna Pasieczna - pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI
Monika Pruszkowska - pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w przedszkolach, szkołach, placówkach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa - 2023 r.

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania 2023 - 01

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania 2023 - 02

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania 2023 - 03

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania 2023 - 04

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania 2023 - 05

Niepubliczne placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotowane przez m.st. Warszawa. Stan na 01.05.2019 r.

Niepubliczne placówki prowadzące WWRD - 01

Niepubliczne placówki prowadzące WWRD - 02

Niepubliczne placówki prowadzące WWRD - 03

Niepubliczne placówki prowadzące WWRD - 04

Niepubliczne placówki prowadzące WWRD - 05

Niepubliczne placówki prowadzące WWRD - 06

Niepubliczne placówki prowadzące WWRD - 07

Niepubliczne placówki prowadzące WWRD - 08

Niepubliczne placówki prowadzące WWRD - 09