INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W EWIDENCJI OSÓB WCHODZĄCYCH DO SIEDZIBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 23 W WARSZAWIE

  1. Administratorem danych osobowych osób wchodzących do Poradni, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie, z siedzibą przy 1 Praskiego Pułku 8, 05-075 Warszawa, telefon: 227600387, mail: ppp23@edu.um.warszawa.pl.
  2. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa instytucji lub inne dane kontaktowe umożliwiające kontakt w przypadku potrzeb epidemiologicznych będą przetwarzane w celu identyfikacji osób wchodzących na teren Poradni oraz ewentualnego kontaktu w związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w  interesie  publicznym  lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
  3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne nr 23 w Warszawie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do przekazania informacji służbom sanitarno-epidemiologicznym.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Główny Inspektor Sanitarny, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 23 w Warszawie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, przez minimum 14 dni.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich usunięcia w przypadku uznania sprzeciwu przez Administratora, gdy nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wejścia do siedziby i skorzystania z pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie.
  9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres administratora bądź adres e-mail: wesola@edukompetencje.pl.