NASZE PUBLIKACJE

Rozwój społeczno-emocjonalny dzieci – tabela umiejętności

Dwie radosne przytulacjące się dziewczynki

Poniższa tabela przedstawia zbiór umiejętności rozwojowych z obszaru społeczno-emocjonalnego, które powinny osiągnąć dzieci do 6 roku życia. Gdy rodzic obserwuje u swojego dziecka nieprawidłowości powinien zgłosić się do specjalisty, który będzie w stanie postawić diagnozę oraz dopasować wsparcie odpowiednio do problemów dziecka i/lub rodziny. Warto pamiętać, że im szybciej ewentualne trudności zostaną zdiagnozowane, tym lepsze będą efekty stymulacji.

Dodatkowo warto wspomnieć, że różne zdolności nie pojawiają się u wszystkich dzieci dokładanie w tym samym momencie. Rozwój każdego dziecka jest bardzo indywidualny i zależy od wielu czynników zarówno genetycznych, jak i środowiskowych czy temperamentalnych, dlatego w tabeli określone są orientacyjne przedziały występowania określonych zachowań.

Wiek Umiejętności z zakresu funkcjonowania
społeczno-emocjonalnego
0-3  miesięcy
 • okazywanie zainteresowania i reagowanie na bodźce wzrokowe, dotykowe, dźwiękowe, ruch i inne doznania sensoryczne;
 • odwracanie głowy od nieprzyjemnych zapachów;
 • wrażliwość na zmianę pozycji;
 • uspokajanie się przez kołysanie/bujanie;
 • zamykanie oczu w reakcji na ostre światło;
 • preferencja patrzenia na ruch;
 • skupianie wzroku na twarzy dorosłego;
 • preferencja głosu matki;
 • rozwój zachowań sygnałowych: płacz (który jest modulowany w zależności od przyczyny), ssanie, przywieranie, chwytanie.
2-5 miesięcy
 • okazywanie przywiązania np. uśmiech społeczny, inicjowanie i utrzymywanie interakcji przed dłuższy czas;
 • radość ze wspólnych zabaw, płacz, gdy zabawa zostaje przerwana;
 • zwiększanie się ekspresji, komunikacji ruchami ciała i mimiką;
 • naśladowanie niektórych ruchów i wyrazów twarzy;
 • obserwacja twarzy;
 • wyrażanie radości, smutku, złości.
4-10 miesięcy
 • rozwój naprzemiennych interakcji z przekazywaniem intencji poprzez okazywanie uczuć, wydawanie dźwięków, ruchy rąk itp.;
 • odpowiedź uśmiechem na uśmiech.
7-10 miesięcy
 • wyrażanie strachu (pojawienie się leku separacyjnego);
 • negatywna reakcja na nieobecność rodzica oraz pojawianie się obcych osób;
 • przyjemność z zabawy społecznej;
 • zainteresowanie swoim odbiciem w lustrze;
 • odpowiadanie na wyraz emocji innej osoby;
 • reagowanie na swoje imię;
 • początek reakcji na zakaz;
 • rozpoznawanie emocji po tonie głosu;
 • sygnalizowanie radości i niezadowolenia tonem głosu;
 • gaworzenie;
 • pojawienie się gestu wskazywania placem;
 • tworzenie wspólnego pola uwagi.
10-18 miesięcy
 • inicjowanie i kontynuowanie następujących po sobie, jedna po drugiej naprzemiennych interakcji społecznych lub wymiany sygnałów emocjonalnych;
 • wchodzenie w wiele interakcji społeczno-emocjonalnych z rzędu w celu rozwiązania problemu.
12-18 miesięcy
 • nieśmiałość/lęk wobec obcych;
 • preferowanie rodziców (opiekunów) od innych osób, płacz, gdy wychodzą;
 • radość z naśladowania innych w zabawie;
 • posiadanie ulubionych osób i zabawek; sprawdzanie reakcji innych na swoje zachowania;
 • powtarzanie dźwięków/gestów w celu przywołania uwagi;
 • współpraca przy ubieraniu poprzez wyciąganie rączek, nóżek;
 • reakcja na polecenia i zakazy, przerywanie czynności, gdy dorosły mówi „nie wolno”;
 • posługiwanie się prostym gestami np. kręcenie głową na „nie”, machanie „papa”;
 • gaworzenie z intonowaniem wypowiedzi;
 • nazywanie „mama”/ „tata”;
 • używane okrzyków do komunikowania się np. „O!”;
 • próba naśladowania słów;
 • radość z pochwały i powtarzanie danego zachowania;
 • wskazywanie części ciała;
 • szukanie pocieszenia u rodzica np. poprzez przytulenie się.
 18-24 miesięcy
 • znaczące używanie słów i wyrażeń;
 • angażowanie się w zabawy z udawaniem z opiekunem lub z rówieśnikami;
 • wskazywanie i przynoszenie przedmioty;
 • naśladowanie dźwięków zwierząt, pojazdów, czynności;
 • przynoszenie przedmiotów zachęcając dorosłego do wspólnej zabawy;
 • zabawa naprzemienna (np. gra w piłkę, puszczanie autek);
 • szukanie pomocy i proszenie gestem/słowem/zachowaniem;
 • wskazywanie palcem pożądanego przedmiotu;
 • wskazywanie interesujących rzeczy/sytuacji;
 • adekwatne do sytuacji kręcenie głową na „nie” oraz kiwane na „tak”.
 24-30 miesięcy
 • naśladowanie zachowań innych, szczególnie dorosłych i starszych dzieci;
 • przyglądanie się zabawie innych dzieci i próby dołączania;
 • nazywanie znajomych przedmiotów na obrazkach;
 • wypowiadanie prostych zdań;
 • zadawanie pytań „co to?”;
 • budowanie poczucia odrębności, oddalanie się od opiekunów.
30-36 miesięcy
 • logiczne łączenie znaczących pojęć;
 • słuchanie opowieści i tłumaczeń;
 • dopytywanie; pytania „po co”, „dlaczego”;
 • zainteresowanie otoczeniem, zdarzeniami z życia codziennego;
 • nauka wspólnego recytowania wierszyków i piosenek;
 • próby odmiany wyrazów;
 • zabawa w naśladowanie dorosłych;
 • dążenie do samodzielności – ubieranie, rozbieranie, jedzenie.
3-4 lata
 • spontaniczne okazywanie uczuć;
 • pojawia się wstyd, poczucie winy;
 • zabawa naprzemienna;
 • rozumienie pojęć własności „moje”/ „twoje”/ „jego/jej”;
 • pozostawanie bez rodziców;
 • sprzeciw wobec większym zmianom w rutynie;
 • wykonywanie 2/3-częściowych poleceń;
 • rozumienie większości kierowanych do dziecka komunikatów;
 • zrozumiałe sygnalizowanie swoich potrzeb;
 • rozumienie relacji przestrzennych („na”/ „pod”/ „w”);
 • podawanie swojego imienia i wieku;
 • próby używania zaimków osobowych;
 • samodzielne układanie prostych układanek;
 • słuchanie czytanych książeczek;
 • przywoływanie innych po zobaczeniu czegoś ciekawego;
 • zabawa tematyczna, np. w dom;
 • nadawanie różnych znaczeń zabawkom;umiejętność zabawy z innymi – czekanie na swoją kolej, współpraca z innymi;
 • początek współpracy z innymi;
 • początek rozumienia i przestrzegania zasad;
 • stopniowe przyswajanie reguł pozwalających na funkcjonowanie w grupie;
 • rozumienie językowych zasad społecznych oraz słownictwa nazywającego emocje.
4-5 lat
 • rozbudowanie zabawy „na niby”;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie;
 • negocjowanie rozwiązywania konfliktów;
 • postrzeganie siebie jako osoby z myślami uczuciami;
 • umiejętność opowiadania (może się zdarzać, że dziecko w tym wieku nie odróżnia fantazji od rzeczywistości, mija to jednak ok. 5-6 roku życia)
 • mowa wyraźna, raczej poprawna gramatycznie;
 • zdolność do rozumienia i respektowania zasad obowiązujących w grupie;
 • umiejętność uczestnictwa w grach z regułami;
 • początek zdolności do reakcji odroczonych i umiejętności kontroli emocji i ich ekspresji;
 • nowe emocje: zakłopotanie, duma, zazdrość.
5-6  lat
 • dążenie do zadowolenia innych, np. poprzez ustąpienie, pocieszenie;
 • silne poczucie tożsamości płciowej i świadomość niezmienności płci;
 • współpraca i negocjowanie;
 • tworzenie coraz dłuższych opowiadań;
 • wzrost znaczenia autorytetu osób innych niż rodzice;
 • rozwój moralności.

Autor: mgr Aleksandra Wielgosz – psycholog