Ocena rodzicielska gotowości szkolnej

Ocena rodzicielska gotowości szkolnej

NASZE PUBLIKACJE Ocena rodzicielska gotowości szkolnej Gotowość szkolna wg. S. Szumana to „osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie pierwszej”. Należy podkreślić, że dziecko nie nabywa tej gotowości wraz z wiekiem. Jest ona wypadkową rozwoju i uczenia się. Zatem my dorośli mamy nieoceniony wpływ na kształtowanie gotowości szkolnej naszych dzieci. Na pełną gotowość szkolną składają się: dojrzałość fizyczna, umysłowa, emocjonalno-społeczna, motywacyjna, zmysłowa. Dziecko dojrzałe do podjęcia nauki w klasie pierwszej to wg .M.  Przetacznik-Gierowskiej i G. Makiełło-Jarża to takie, które: jest dostatecznie rozwinięte fizycznie i ruchowo, zwłaszcza w zakresie precyzyjnych ruchów rąk i palców; posiada dobrą orientację w otoczeniu oraz określony sposób wiedzy ogólnej o świecie; posiada na tyle rozwinięte zdolności komunikacyjne, aby móc porozumiewać się w sposób zrozumiały dla rozmówcy (zarówno dorosłego jak i rówieśnika); potrafi działać intencjonalnie, tzn. podejmuje celowe czynności i wykonuje je do końca; jest uspołecznione w stopniu pozwalającym na zgodne i przyjazne...
Read More
Diagnoza gotowości szkolnej w Poradni

Diagnoza gotowości szkolnej w Poradni

NASZE PUBLIKACJE Diagnoza gotowości szkolnej w Poradni Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, przygotowanie do obowiązku szkolnego to terminy używane na ogół zamiennie. Definicje opisujące gotowość szkolną mają najczęściej charakter dynamiczny. S Szuman pojęcie gotowości szkolnej definiuje jako „osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie pierwszej”. Natomiast dojrzałość szkolną Encyklopedia XXI wieku definiuje jako „poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego dziecka, umożliwiający mu udział w życiu szkolnym, opanowanie wiadomości, umiejętności i nawyków określonych programem nauczania I klasy”. Ogólnie rzecz ujmując, gotowość szkolna to wynik działania dwu procesów: rozwój biologiczny i uczenie się oraz gromadzenie doświadczeń, zarówno w sferze emocjonalnej, społecznej, jak i motorycznej. Kształtowanie się gotowości szkolnej jest procesem dynamicznym o indywidualnym przebiegu. Na jego rozwój mają wpływ predyspozycje psychofizyczne dziecka, jego aktywność, środowisko, w którym przebywa, ale także istotne są uwarunkowania dziedziczne. Decyzja o posłaniu dziecka do klasy pierwszej nie należy do łatwych. Rodzicowi ma pomóc przede wszystkim wychowawca z...
Read More
Jak rozwijać gotowość szkolną – ćwiczenia praktyczne

Jak rozwijać gotowość szkolną – ćwiczenia praktyczne

NASZE PUBLIKACJE Jak rozwijać gotowość szkolną - ćwiczenia praktyczne Motoryka mała kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego; kreślenie linii z zachowaniem kierunku ruchu: linie pionowe (z góry na dół), linie poziome (od lewej do prawej strony), rysowanie kół w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (podobnie jak literę C); rysowanie ślimaka, spiralek, pętelek, rysowanie po śladzie linii, figur, całych obrazków, szlaczków; zamalowywanie wnętrza figur, rysunku konturowego, obwodzenie konturów rysunków; kreślenie linii pionowych, poziomych, ukośnych; rysowanie z regulowaniem nacisku kredki: lekko, mocno oraz średnio; zabawy gazetą: zgniatanie kawałka gazety ręką prawą, lewą i oburącz (jednostronnie i z przekraczaniem linii środkowej ciała); wydzieranie drobnych kawałków, zgniatanie; zabawy z klamerkami do bielizny: naciskanie klamerek kolejnymi palcami (kciuk – palec wskazujący; kciuk – każdy następny palec). Pracuje ręka prawa, lewa, a następnie obydwie razem; przyklejanie do kartki naklejek; kalkowanie obrazków; rysowanie; przerysowywanie; malowanie palcami i wielkoformatowe; lepienie z modeliny, plasteliny, masy solnej, gliny; nawlekanie koralików; wyklejanie, wydzieranie; zabawy paluszkowe; cięcie nożyczkami po liniach; dziurkowanie wykałaczką wykropkowanych kształtów; zabawa...
Read More
Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka

NASZE PUBLIKACJE Dziecięca matematyka „Dziecko nie może myśleć «jak dorosły», ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych; brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało.”  Janusz Korczak „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie” Często słyszę od rodziców, że nauka w klasach I-III jest czymś bardzo łatwym i nie należy się nią zbytnio przejmować nawet, jeśli dziecko na tym etapie napotka jakieś trudności. Rodzice liczą na to, że dziecko „wyrośnie”, albo, że problem sam zniknie. Mówią, że prawdziwa nauka zacznie się dopiero w klasie IV. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli dziecko jest w pełni gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole, to zwykle rzeczywiście przychodzi mu ona z dużą łatwością. Wiele dzieci jednak na tym etapie nie jest przygotowanych do sprostania oczekiwaniom, jakie im się stawia. Bagatelizowanie problemu i brak specjalistycznej pomocy udzielonej w porę sprzyja jego powiększaniu się, spadkowi motywacji do nauki, zniechęceniu, obniżeniu wiary w swoje możliwości i wielu innym. Badania prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej pokazują, że „co czwarty uczeń nie potrafi sprostać wymaganiom stawianym...
Read More