Oferta dla młodzieży w wieku 13-18 lat

na rok szkolny 2019/2020

Diagnoza

Jak wygląda badanie?
Spotkanie diagnostyczne psycholog rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem oczekiwań od Poradni.

Jeśli jest to pierwsze badanie dziecka w Poradni, niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez psychologa wywiadu, dotyczącego sytuacji szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych.

W przypadku kolejnego badania psychologicznego pod kątem trudności szkolnych (typu dyslektycznego; po wcześniejszym okresie terapii), rodzic zgłasza się od razu z dzieckiem. W zależności od zgłaszanych problemów postępowanie jest następujące:

W przypadku badania pod kątem trudności szkolnych diagnoza dziecka trwa około dwie godziny zegarowe. Do diagnozy wykorzystywane są wystandaryzowane testy psychologiczne, do których dziecko nie musi się w żaden sposób przygotowywać. Proces diagnostyczny zakończony jest omówieniem wyników badań z rodzicem i dzieckiem, na którym psycholog przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii). Zdarza się, że Poradnia wysyła do szkoły, do której uczęszcza dziecko pismo z prośbą o informacje dotyczące jego funkcjonowania.

W przypadku badania pod kątem trudności emocjonalnych i/lub wychowawczych postępowanie i ilość spotkań ustalana jest indywidualnie i jest zależna od zgłaszanego problemu. Zdarza się, że Poradnia wysyła do szkoły, do której uczęszcza dziecko pismo z prośbą o informacje dotyczące funkcjonowania ucznia. Po zakończeniu procesu diagnostycznego psycholog przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. badania lekarskie, rozpoczęcie terapii, konsultacja psychiatryczna, udział rodziców w treningu umiejętności wychowawczych).

Najczęściej zgłaszane problemy emocjonalne:

 • stany depresyjne: poczucie pustki, bezsensu, bezwartościowości, myśli samobójcze
 • zachowania autodestrukcyjne: samookaleczenia
 • nasilenie objawów lękowych: lęk przed kontaktami społecznymi (tzw. fobia społeczna), lęk przed szaleństwem (dezintegracją) lub bardziej specyficzne np. lęk przed jazdą komunikacją miejską
 • zaburzenia zachowania: nadmierna agresywność i impulsywność wobec rówieśników, rodziców i nauczycieli, nadmierne korzystanie z multimediów
 • trudności w relacjach rówieśniczych: poczucie wyobcowania i niedopasowania do grupy rówieśników, dojmująca i bolesna samotność, bycie ofiarą przemocy rówieśniczej zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym
 • brak akceptacji własnego wyglądu, kompleksy, zaburzenia odżywiania
 • odmowa chodzenia do szkoły
 • nasilenie objawów chorób psychosomatycznych: przedłużające się infekcje, napięciowe bóle głowy, brzucha, wymioty, biegunki, zespoły bólowe nieokreślonego pochodzenia

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) lub złego samopoczucia w dniu badania, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania.

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną, niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych, wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:

P. Bargar – psycholog
H. Furtak – psycholog
A. Wielgosz – psycholog
A. Jabłkowska – psycholog
A. Skibniewska-Kwiatkowska – psycholog
T. Wnuk – psycholog
G. Baron – psycholog, psychoterapeuta
A. Pietruczyk-Nowocień – psycholog, psychoterapeuta

Jak wygląda badanie?
Zwykle takie spotkanie specjalista rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie, niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez pedagoga wywiadu dotyczącego sytuacji szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Po tych czynnościach następuje badanie. Jest to szereg prób sprawdzających umiejętności dziecka, dobieranych w zależności od zgłaszanego problemu w oparciu o wystandaryzowane testy. Dziecko w żaden sposób nie musi się do nich wcześniej przygotowywać. Badanie przeprowadza się bez obecności rodzica. Po zakończeniu działań diagnostycznych specjalista może orientacyjnie omówić wyniki badań. Zwykle diagnoza pedagogiczna zamyka się w jednym spotkaniu, które szacuje się na około 2-2,5 godziny.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) lub złego samopoczucia w dniu badania, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania.

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Warto także zabrać zeszyty szkolne, aby diagnosta mógł przeanalizować pracę dziecka na lekcjach. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Warto także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną, niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych, wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:

M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
M. Rutkowska – pedagog, doradca zawodowy
A. Szmytkowska – pedagog, terapeuta SI
K. Podgórska – pedagog
P. Łodyga – pedagog

Jak wygląda badanie?
Zwykle są to dwa spotkania: z psychologiem i pedagogiem. Takie spotkanie specjalista rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez specjalistę wywiadu dotyczącego sytuacji szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Po tych czynnościach następuje badanie. Jest to szereg prób sprawdzających umiejętności dziecka w oparciu o wystandaryzowane testy. Dziecko w żaden sposób nie musi się do nich wcześniej przygotowywać. Badanie przeprowadza się bez obecności rodzica. Po zakończeniu działań diagnostycznych specjalista może orientacyjnie omówić wyniki. Czas trwania diagnozy zarówno psychologicznej, jak i pedagogicznej szacuje się na 2-2,5 godziny.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) lub złego samopoczucia w dniu badania, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania.

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego oraz wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Dodatkowo jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną, niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych, wskazanych przez osoby badające. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:

H. Furtak – psycholog
A. Pietruczyk-Nowocień – psycholog, psychoterapeuta
A. Skibniewska-Kwiatkowska – psycholog
G. Baron – psycholog, psychoterapeuta
D. Zientak – psycholog
K. Podgórska – pedagog
M. Postuła – pedagog, doradca zawodowy
P. Łodyga – pedagog

Jak wygląda spotkanie?
Pierwsze spotkanie diagnostyczne logopeda rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez logopedę wywiadu dotyczącego sytuacji szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej ucznia, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Następnym krokiem jest diagnoza dziecka. Po pierwszym spotkaniu stawiana jest wstępna diagnoza logopedyczna. W uzasadnionych przypadkach konieczne są dodatkowe badania lub konsultacje np. audiologiczne, neurologiczne, psychologiczne. Wyniki tych konsultacji omawiane są na kolejnym spotkaniu. Proces diagnostyczny zakończony jest omówieniem wyników badań z rodzicem i dzieckiem, na którym logopeda przekazuje uzyskane wyniki i proponuje najkorzystniejsze formy dalszych działań (np. rozpoczęcie terapii, zajęcia grupowe). Jeśli rodzic potrzebuje dokument w postaci opinii logopedycznej, wówczas niezbędne jest wypełnienie wniosku o jej wydanie. Diagnoza logopedyczna zajmuje zwykle dwa spotkania po 30 min lub jedno trwające60 min.

WAŻNE!
Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar) prosimy o przełożenie wizyty.

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?
Jeśli jest to pierwsze badanie, to należy mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego. Trzeba także zabrać wszystkie istotne zaświadczenia np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, aparatów słuchowych lub ortodontycznych to powinno je posiadać w czasie badania. Nie zaleca się, aby na wywiady przyprowadzać młodsze rodzeństwo.

Jak się dostać na takie badanie?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię logopedyczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków oraz posiadanie aktualnych wyników badań logopedycznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osobę badającą. Po ich dostarczeniu Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.

Specjaliści:
J. Matuszewska - neurologopeda
I. Michalec - logopeda

Terapia

Jak wyglądają spotkania?
Oferujemy dwa rodzaje spotkań. Pierwsze z nich to spotkania z rodzicem, mające na celu przekazanie wskazówek wychowawczych wspierających proces terapeutyczny oraz maksymalizowanie rezultatów terapii. Drugim rodzajem są spotkania z uczniem, odbywające się zwykle raz w tygodniu przez 45 minut. Tematyka spotkań ustalana jest w oparciu o indywidualny program terapii stworzony na podstawie wywiadu i/lub aktualnych badań psychologicznych. Zwykle po każdym spotkaniu możliwe jest uzyskanie informacji zwrotnej, dotyczącej współpracy na spotkaniu oraz przekazanie wskazówek do pracy w domu. Szczegóły dotyczące spotkań są ustalane z rodzicem w oparciu o podpisywany na pierwszym spotkaniu kontrakt. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie.

WAŻNE!
Na zajęcia przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby lub braku możliwości przybycia prosimy o wcześniejsze odwołanie wizyty.

Jak się tam dostać?
O zasadności rozpoczęcia terapii decyduje specjalista. Po podjęciu takiej decyzji uczeń jest zapisywany na konkretny termin lub na listę osób oczekujących w sekretariacie.

Specjaliści:
P. Bargar - psycholog
H. Furtak - psycholog

Forma długoterminowej pomocy psychologicznej dla nastolatków przeżywających poważne problemy psychiczne przejawiające się np.: poprzez samookaleczania, zaburzenia odżywiania, czy zaburzenia lękowe. Zwykle przed rozpoczęciem terapii długoterminowej konieczna jest wizyta u lekarza - psychiatry, który być może włączy leczenie farmakologiczne. Po wstępnej konsultacji z psychologiem i rozpoznaniu problemów psycholog wspólnie z uczniem podejmują decyzję o rozpoczęciu terapii długoterminowej.

Czas trwania spotkania:
50 minut.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Okres trwania spotkań:
Rok lub dłużej. O zakończeniu psychoterapii decyduje psycholog wspólnie z uczniem i jest ono zależne od poczynionych postępów i rozwiązaniu zasadniczych problemów.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
A. Pietruczyk-Nowocień - psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta

Forma cyklicznej pomocy psychologicznej dla nastolatków przeżywających nieznaczne problemy psychiczne np.: niewielkie trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśników. Po wstępnej konsultacji z psychologiem i rozpoznaniu problemu psycholog wspólnie z uczniem zawierają kontrakt, czyli umawiają się na to, czego będą dotyczyć spotkania.

Czas trwania spotkania:
50 minut.

Częstotliwość spotkań:
Raz na dwa tygodnie.

Okres trwania spotkań:
Cztery miesiące.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
A. Pietruczyk-Nowocień - psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta

Zdarza się, że po konsultacji u psychologa dotyczącej problemu dziecka, czy nastolatka pada propozycja konsultacji lub terapii rodzinnej. Dzieje się tak wtedy, gdy psycholog przypuszcza, że problem dziecka, czy nastolatka w dużym stopniu wiąże się z trudnościami, jakie dotyczą funkcjonowania całej rodziny. Przykładowym problemem dziecka lub nastolatka kwalifikującym się do konsultacji rodzinnej jest: odmowa chodzenia do szkoły, znaczne trudności wychowawcze lub znaczne problemy emocjonalne dziecka lub nastolatka, wyrażające się np. poprzez zaburzenia odżywiania. W spotkaniach terapeutycznych uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Spotkania odbywają się średnio raz na dwa, trzy tygodnie i zwykle są prowadzone przez dwóch terapeutów.

Ilość planowanych spotkań:
Ustalana indywidualnie.

Częstotliwość spotkań:
Raz na dwa-trzy tygodnie.

Czas trwania spotkania:
1,5 godziny.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog
J. Goska - psycholog
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej o charakterze doraźnym, krótkoterminowym. Przeznaczona jest dla osób przeżywających trudne sytuacje życiowe np.: utrata bliskiej osoby czy udział w wypadku. Zwykle po jednym lub kilku spotkaniach psycholog wspólnie z konkretną osobą decydują, czy otrzymane wsparcie jest wystarczające lub gdzie szukać pomocy dalej.

Jak się tam dostać?
Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta

Zajęcia grupowe

Adresaci:
Uczniowie z zespołem Aspergera, w trakcie diagnozy ZA lub jego podejrzeniem w wieku od 5 roku życia do VIII klasy. Zajęcia prowadzone są w czterech kategoriach wiekowych: 5-6 lat, II i III klasa, IV - V klasa i VI - VIII klasa. Ruszy ta grupa wiekowa, w której zbierze się odpowiednia ilość chętnych.

Cele zajęć:
Udział w zajęciach daje możliwość badania relacji z innymi w bezpiecznej przestrzeni, pomaga w nabywaniu podstawowych umiejętności społecznych takich jak: nauka współpracy w grupie, asertywność, komunikacja, opanowanie stresu, pozytywna autoprezentacja. Uczestnicy zajęć dowiadują się podczas spotkań jak ważne jest przestrzeganie reguł obowiązujących w życiu społecznym. Pożądane cele osiągamy m. in. poprzez: rozwijanie empatii, trening umiejętności społecznych, naukę panowania nad własnymi impulsami, nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i właściwego ich wyrażania, współpracę z uczestnikami grupy i prowadzącymi.

Ilość planowanych spotkań:
Jeden semestr roku szkolnego.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

 Czas trwania spotkania:
45 min.

Liczebność grupy:
Max 8 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Rekrutacja po indywidualnych konsultacjach u osób prowadzących z rodzicami i dzieckiem.

Prowadzący:
A. Jabłkowska - psycholog
A. Wielgosz - psycholog

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile spotkań można opuścić?
- Maksymalnie 3.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
- Po konsultacji, w pierwszym miesiącu trwania zajęć.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
- Warto jest mieć obuwie na zmianę.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie.

Adresaci:
Zajęcia mają na celu pomoc w odreagowaniu emocji i napięć powstałych na skutek niepowodzeń w kontaktach z rówieśnikami, aktywne uczenie się nowych umiejętności psychologicznych, odreagowywanie poprzez różne formy aktywności, dostarczanie pozytywnych doświadczeń i emocji.

Cele zajęć:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i zachowań społecznych,
 • uczenie się współpracy w grupie,
 • uczenie się rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
 • uczenie się obrony przed presją i manipulacją, czyli rozwijania i wzmacniania umiejętności asertywnych,
 • uczenie się poszukiwania pomocy,
 • poznawanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • uczenie się do korzystania ze swoich mocnych stron, nabywania wiedzy o sobie, swoich trudnościach,

Ilość planowanych spotkań:
12 spotkań.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Czas trwania spotkania:
60 - 90 minut.

Liczebność grupy:
Maksymalnie  12 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Wymagana konsultacja u prowadzących.

Prowadzący:
J. Foksa – pedagog, psychoterapeuta
P. Bargar – psycholog

 

Najczęściej zadawane pytania:
Ile spotkań można opuścić?
- 3 nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają wykreślenie z listy.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
- Nie.

Czy coś muszę przynieść / przygotować?
- Nic.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie.

Adresaci:
Zajęcia mają na celu stworzenie miejsca przyjaznego dla młodzieży z zaburzeniami zachowania, przestrzeni która pozwoli im nawiązać bezpieczne i bliskie relacje z rówieśnikami i móc swobodnie rozmawiać o najtrudniejszych sprawach. Istotną rolę odgrywa wspólne zorganizowanie warunków do tego, aby młodzież mogła dobrze się ze sobą czuć, w oparciu o wspólnie ustalone zasady.

Cele zajęć:

 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • przystosowanie młodzieży do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • praca nad utrwalonymi zaburzeniami zachowania utrudniającymi realizację zadań życiowych,
 • rozwijanie zainteresowań, dzielnie się swoimi pasjami,
 • zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, w którym młodzież może odreagować swoje emocje i napięcia,
 • wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych.

Ilość planowanych spotkań:
12 spotkań.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

Czas trwania spotkania:
60 - 90 minut.

Liczebność grupy:
Maksymalnie  6 - 8 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Wymagana konsultacja u prowadzących. Prowadzący podejmują decyzję o zakwalifikowaniu młodzieży na zajęcia.

Prowadzący:
J. Foksa – pedagog, psychoterapeuta
H. Furtak – psycholog

Adresaci:
Adresatami warsztatu są uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej. Warsztat ma na celu zapoznanie uczniów z pojęciem stresu. Dzięki udziałowi w zającach uczestnicy dowiadują się jak wpływa on na nasz organizm. Zajęcia dostarczają konkretnej wiedzy i narzędzi do aktywnego przeciwdziałania jego szkodliwym skutkom.

Cele zajęć:

 • poznanie pojęcia stresu
 • nauczenie się rozpoznawania objawów cielesnych, towarzyszących stresowi
 • poznanie stylów radzenia sobie ze stresem
 • obniżenie napięcia, które towarzyszy człowiekowi w sytuacjach stresowych
 • nauczenie się konkretnych metod radzenia sobie ze stresem, m.in. stresem egzaminacyjnym

Ilość planowanych spotkań:
3 spotkania.

Częstotliwość spotkań:
Raz w tygodniu.

 Czas trwania spotkania:
2 godziny.

Liczebność grupy:
10 osób.

Jak się dostać na te zajęcia?
Wymagana konsultacja u prowadzących zajęcia.

Prowadzący:
H. Furtak - psycholog
P. Bargar - psycholog

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile spotkań można opuścić?
- Jedno.

Czy można dołączyć do istniejącej grupy?
- Nie.

Czy coś muszę przynieść  / przygotować?
- Nic.

Jak długo przed ruszeniem zajęć prowadzący skontaktują się ze mną?
- 2 tygodnie.

Doradztwo zawodowe

Celem doradztwa zawodowego jest pomoc w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Proces ten jest złożony i wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak: zainteresowania ucznia, jego umiejętności, doświadczenia, ale też – marzenia i możliwości wyboru. Oznacza to, że z perspektywy osoby uczestniczącej w procesie doradczym, ważne jest poznanie siebie, swojego potencjału, zasobów, które warto wzmocnić oraz wyznaczenie sobie celu spójnego z osobistymi dążeniami, ale też – zgodnego z rzeczywistością. Spotkanie z doradcą zawodowym może być ważnym krokiem w procesie poznania siebie  i planowania dalszej drogi kształcenia. Trzeba jednak pamiętać, że „doradca powinien wzmacniać, ukierunkowywać ucznia, nie dając mu gotowych recept…”

W ramach diagnozy i porady edukacyjno-zawodowej prowadzone są następujące działania:

 • rozmowa doradcza – spotkanie z doradcami zawodowymi, w czasie którego ustalone zostają obszary potrzeb rozwoju, zainteresowań i kompetencji, związanych z pracą zawodową oraz potencjalne ścieżki rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia. Rozmowa prowadzona jest w oparciu o wywiad z uczniem oraz jego rodzicem. Doradca zawodowy uwzględnia także sytuację szkolną, rodzinną i zdrowotną ucznia.
 • wypełnianie testów doradczych – narzędzia używane podczas doradztwa zawodowego, są profesjonalnymi kwestionariuszami stworzonymi na potrzeby diagnozy potencjału, obszarów  preferencji oraz zainteresowań.
 • omówienie wyników badań, zainteresowań i preferencji, opis mocnych stron oraz obszarów do pracy (wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich rozwoju) oraz wskazanie dróg edukacyjnych i zawodowych. Doradca zawodowy uwzględnia warunki rekrutacji i oczekiwane wymagania w zależności od planowanego wyboru.

Spotkanie trwa ok 2-2,5 godziny.

Specjaliści:
M. Postuła - pedagog, doradca zawodowy
M. Rutkowska - pedagog, doradca zawodowy

Konsultacje

Specjaliści:
P. Bargar - psycholog
H. Furtak - psycholog
T. Wnuk - psycholog
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
A. Pietruczyk-Nowocień - psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta

Specjaliści:
G. Baron - psycholog, psychoterapeuta
A. Pietruczyk-Nowocień - psycholog, psychoterapeuta
J. Foksa - pedagog, psychoterapeuta

Specjaliści:
M. Rutkowska - pedagog, doradca zawodowy
M. Postuła - pedagog, doradca zawodowy

Skład Zespołu ds. Młodzieży:

Agnieszka Pietruczyk-Nowocień – psycholog, psychoterapeuta
Gabriela Baron – psycholog, psychoterapeuta
Jakub Foksa – pedagog, psychoterapeuta

Monika Postuła – pedagog, doradca zawodowy
Mirosława Rutkowska – pedagog, doradca zawodowy