Jesteśmy zespołem specjalistów pracujących na rzecz  dzieci i młodzieży. Wspieramy działania rodziny i szkoły, uznając za wartości nadrzędne dobro dziecka oraz jego prawo do wszechstronnego rozwoju. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, starając się odpowiadać na aktualne potrzeby naszych klientów. Świadczymy pomoc dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu dzielnic Warszawy Wesołej i Rembertowa oraz dzieciom nieobjętym edukacją przedszkolną, a zamieszkałym na terenie działania naszej Poradni.
Wszystkie formy pomocy oferowane przez Poradnię są bezpłatne.

Od 2010 r . dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie. Ukończyła Wydział Psychologii na ATK w Warszawie, na kierunku psychologia kliniczna. Jest absolwentką Studium Socjoterapii (trening interpersonalny, trening pracy indywidualnej, trening pracy z rodziną i trening grupowy), a także Studiów Podyplomowych z zarządzania oświatą i z terapii pedagogicznej; Posiada kwalifikacje do prowadzenia mediacji rodzinnych, zespołowych i personalnych. Jest certyfikowanym trenerem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”; Ukończyła liczne kursy szkolenia doskonalące diagnozę, pracę z dzieckiem i z rodziną. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli i terapeutów współpracując z uczelniami wyższymi.

W Poradni prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wychowawczymi; warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców, seminaria dla nauczycieli i pedagogów szkół; zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół i przedszkoli. Współpracuje z dyrektorami szkół i przedszkoli, pedagogami, nauczycielami i rodzicami oraz z organizacjami pozarządowymi.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna oraz pedagogika opiekuńczo-socjalna. W roku 2009 uzyskała dyplom nauczyciela Montessori z zakresu edukacji przedszkolnej. Od 2010 roku nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej, w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, Zakład Terapii Pedagogicznej. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatrudniona na stanowisku pedagoga od 2011 roku. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania orz zajęcia grupowe dla dzieci 2-3 letnich z elementami pedagogiki Montessori. Od września 2019 roku objęła funkcję wicedyrektora Poradni.

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Psychologia Kliniczna. Specjalizacja: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD), hiperkinetyczne zaburzenia zachowania oraz diagnoza specyficznych trudności w nauce. Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 z wieloletnim stażem. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku szkolnym z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wychowawczymi, orzecznictwem, poradnictwem psychologicznym, terapią dzieci przejawiających trudności wychowawcze oraz emocjonalne. Ponadto przeprowadza grupowe zajęcia terapeutyczne skierowane dla uczniów z ADHD oraz „Zaradny Kot w Akcji - Nieśmiałość” dla uczniów zbyt silnie odczuwających lęk.

Psycholog, nauczyciel mianowany, I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym oraz Kurs Systemowej Terapii Rodzin. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Prowadzi terapię rodzin, terapię młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży z problemami wychowawczymi. W 2013 roku ukończyła szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej.

Mgr psychologii; ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją- psychologia kliniczna dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam najpierw jako stażystka, a później jako psycholog Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Pomniku- Centrum Zdrowia Dziecka. Obecnie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuję się głównie diagnozą rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia oraz terapią trudności emocjonalnych. Prowadzę również warsztaty umiejętności wychowawczych i konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Pedagog Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończył 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w Krakowskiej Fundacji Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid – Podejście Systemowe w Terapii Rodzin. Aktualnie w trakcie 4-letniej podyplomowej Szkoły Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowującej do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenia z mediacji odbył w Polskim Centrum Mediacji oraz Centrum Mediacji Partners Polska. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu psychoterapii oraz konferencji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Stowarzyszeniu dla Rodzin, Specjalistycznej Poradni OPTA, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Międzylesiu, a także Ośrodku Psychoterapii „Mapa Zmian”. W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dzieci od lat 12, krótkoterminową dla dorosłych, terapię rodzinną i partnerską. Prowadzi także poradnictwo oraz konsultacje dla rodziców, opiekunów i wychowawców. Posiada uprawnienia do realizowania programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - specjalizacje interwencja kryzysowa i doradztwo zawodowe. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim oraz z psychodietetyki w SWPS. W swojej praktyce odbywała staże m.in. w oddziałach dziennych zaburzeń nerwicowych, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Monar oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu zdrowia psychicznego dziecka oraz pomocy psychologicznej dzieciom i rodzinom. W Poradni prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci w wieku szkolnym, konsultacje, porady wychowawcze oraz warsztaty dla dzieci i rodziców. W ramach obowiązków zawodowych współpracuje ze Szkołami Podstawowymi numer 217 i 254 w Rembertowie.

Psycholog. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii – Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA oraz Szkołę Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum. Pracuje w podejściach psychodynamicznym i systemowym. Doświadczanie w pracy z małymi dziećmi i rodzinami zdobyła m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz w Ośrodku Neuropsychiatrii Dziecięcej. W poradni prowadzi terapię rodzin, konsultacje psychologiczne, porady wychowawcze dla rodziców, warsztaty umiejętności wychowawczych oraz diagnozę psychologiczną dzieci do szóstego roku życia. Stale zwiększa swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalnością poradnictwo i terapia pedagogiczna. W Poradni zajmuje się diagnozowaniem gotowości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), terapią pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce matematyki oraz poradnictwem. Swoje zainteresowania zawodowe skupia zwłaszcza wokół nauki matematyki: zarówno trudności, jak i uzdolnień. Współprowadząca warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I”. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach.

Neurologopeda, pedagog specjalny, provider treningu słuchowego Johansena;
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończyła 5- letnie studia logopedyczne, a także podyplomowo neurologopedię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 1999 roku pracuje z dziećmi z różnymi wadami wymowy, a także z zaburzeniami mowy – z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z SLI. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, a także liczne kursy doskonalące, m.in. szkolenia z tzw. Metody Krakowskiej (m.in.Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ), Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M.Procus i M. Block, Całościowe zaburzenia rozwoju – przyczyny, częstotliwość występowania i symptom, Metoda M.iCH.Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Logopeda, pedagog. Ukończyła Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe studia Logopedii i pragmatyki komunikacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Surdologopedię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs „Terapia ręki”. Uczestniczyła w kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy pedagogicznej i logopedycznej m.in. Ortodoncja w logopedii, Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - diagnoza logopedyczna, Nauka czytania metodą sylabową - Szkoła Krakowska. W Poradni zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci z różnymi zaburzeniami mowy.

Mgr fizjoterapii, pedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyłam Wydział Fizjoterapii na uczelni w Zamościu oraz studia podyplomowe pedagogiczne na  Uniwersytecie Warszawskim.  Od 2013 r. pracuję jako terapeuta Integracji Sensorycznej w Poradni  oraz prowadzę tu różne zajęcia usprawniające m.in. terapię ręki, ruch rozwijający Weroniki Sherbone, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami Integracji Sensorycznej, czy logorytmikę. Praca z dziećmi jest moją pasją i sprawia mi dużo radości.

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2017 r. zakończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Ukończyła 4-letnie Podyplomowe Studia Psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie, rekomendowane praz Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne jako całościowe szkolenie w psychoterapii. W 2018 r. została certyfikowanym analitykiem grupowym. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoterapią indywidualną młodzieży. Pracuje pod superwizją.

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS w Warszawie oraz Filologii Romańskiej WSP w Krakowie. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT oraz  kurs Terapii Par i Małżeństw w Rivier College (USA), szkolenie z zakresu Socjoterapii Dzieci i Młodzieży, Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, Trening Umiejętności Społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego. Praktykę w zakresie terapii rodzin zdobywała na Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie oraz w ośrodku psychoterapii Nashua Counceling Center (USA).

Przez wiele lat pracowała na stanowisku psychologa szkolnego oraz psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Zajmowała się diagnozą i pomocą terapeutyczną młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i ich rodzin.

W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Prowadzi psychoterapię rodzin, terapię indywidualną młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz konsultacje psychologiczne i porady wychowawcze dla rodziców. Jest koordynatorem Sieci Współpracy Psychologów i Pedagogów Szkolnych dzielnic Wesoła i Rembertów.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na specjalnościach: pedagogika szkolna, pedagogika zdolności, pedagogika lecznicza oraz wychowanie przedszkolne. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na APSie z Terapii Pedagogicznej z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Swoje zainteresowania zawodowe skupia na dziecku zdolnym oraz trudnościach w uczeniu się matematyki. W Poradni na stanowisku pedagoga zatrudniona od października 2016. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel w szkole przyszpitalnej, jako prowadzący gromadę zuchową, animując imprezy z dziećmi oraz pracując w placówce edukacyjnej z elementami Montessori z dziećmi w wieku 2,5-4,5 lat. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku wczesnoszkolnym, terapią trudności matematycznych oraz prowadzeniem zajęć dla dzieci zdolnych, treningu myślenia twórczego, treningu umiejętności społecznych, warsztatu gier planszowych.

Pedagog resocjalizacji, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i socjoterapii, a także liczne kursy doskonalące z zakresu doradztwa zawodowego. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się, mające postać dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych, tj. Zespół Szkół Specjalnych w Zagórzu, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach podstawowych, na stanowisku pedagoga, terapeuty pedagogicznego. Od kilku lat wspiera młodzież w poszukiwaniu drogi zawodowej i edukacyjnej. Prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz zdolności uczenia się. Jest koordynatorem Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Pedagog, doradca zawodowy. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (obecnie APS), wydziału pedagogiki specjalnej, specjalizacja: resocjalizacja społecznie niedostosowanych. Ukończyłam Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego przy Wydziale Psychologii UW. W poradni zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów klas starszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających trudności w nauce. Prowadzę indywidualne porady/ konsultacje oraz zajęcia grupowe dla uczniów klas starszych dot. wyboru dalszej ścieżki kształcenia, poznania swoich zainteresowań, predyspozycji zawodowych.

Mgr biologii, mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego kierunku biologia, specjalność mikrobiologia oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna. Ukończyła również studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin na APS, a także kurs integracji sensorycznej I i II stopnia w PSTIS w Warszawie. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce. Stale podnosi swoją wiedzę i umiejętności. Obecnie odbywa staż terapeutyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS.

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny. Aktualnie w trakcie stażu terapeutycznego w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. W Poradni zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci przedszkolnych, a także diagnozowaniem trudności w uczeniu się u dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży. Prowadzę również zajęcia grupowe wspierające umiejętności społeczne. Terapeutycznie stawiam na niedyrektywną pracę z dziećmi, podążanie za ich aktywnościami, pracę nad rozpoznawaniem i regulacją emocji. Wykorzystuję również elementy arteterapii, psychodramy czy terapii zabawą. Stale poszerzam swoją wiedzę na temat technik pracy z dziećmi i młodzieżą uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach.

Psycholog, absolwent ATK, kierunki: psychologia kliniczna i osobowości, ukończył także studia podyplomowe na UW w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinie i dziecku. Wieloletnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych na stanowisku psychologa (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym, szkole specjalnej; diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna dzieci niepełnosprawnych, orzecznictwo, wspomaganie rodziców i nauczycieli). Prywatnie mąż i ojciec. Aktualnie w Poradni zajmuje się przede wszystkim diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Magister wychowania przedszkolnego, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Moja droga zawodowa, którą rozpoczęłam w 2007 roku od początku związana jest z dziećmi i młodzieżą. W trakcie studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie pracowałam jako instruktor rekreacji ruchowej i tańca. Następnie poszerzałam kwalifikacje podczas studiów magisterskich o kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną. Swoje zainteresowania i pasje miałam możliwość rozwijać również w trakcie studiów podyplomowych na kierunku kształcenie muzyczno-ruchowe i choreoterapia. Ponadto uzyskałam certyfikat uprawniający do diagnozy i terapii integracji sensorycznej (I, II stopień, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). W poradni prowadzę zajęcia terapii integracji sensorycznej. Stale poszerzam swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Psycholog. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Akademii Teologii Katolickiej oraz studia podyplomowe z zakresu Integralnej Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbyła dwuletni kurs kwalifikacyjny Studium Socjoterapii ( w zakresie pracy indywidualnej i pracy z grupą) oraz dwuletni staż pracy grupowej z dziećmi w Specjalistycznej Poradni „OPTA”. Na co dzień w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracuję z rodzicami i z dziećmi. Zajmuję się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych, poradnictwem i psychoedukacją. Prowadzę warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkołę dla rodziców” .

"Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia:
czułość do tego kim ono jest oraz szacunek do tego,
kim może zostać w przyszłości"

L. Pasteur