ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI OD 01 WRZEŚNIA 2021 R.

Sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, w soboty od 8 do 12. W Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego prosimy, aby wcześniej umawiać się na wizyty ze specjalistami. Z sekretariatem prosimy kontaktować się mailowo: ppp23@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie 22 760 03 87.

ZASADY OGÓLNE

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują rekomendacje GIS (pdf; 215 KB; PL) dlatego będziecie Państwo poproszeni o wypełnienie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (pdf; 494 KB; PL). Pamiętajmy o maseczkach i dezynfekowaniu rąk przed wejściem do Poradni.

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Zespoły Orzekające działają, zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest wcześniej przeprowadzona diagnoza przez specjalistów, aktualne zaświadczenie lekarskie – do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz opinia z przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni lub przez skrzynkę podawczą (e-PUAP) lub skan wniosku przesłany na adres mailowy ppp23@edu.um.warszawa.pl.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki, zgodnie z wpływającymi wnioskami.

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

Odpowiedzialność nas wszystkich pozwoli nam na szybszy powrót do normalności. Czekamy na Was 🙂