„SOCJOTERAPIA DROGĄ ROZWOJU” – STOWARZYSZENIE DLA RODZIN

Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi nabór do projektu „Socjoterapia drogą rozwoju” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Do kogo jest adresowany projekt:
Dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat oraz ich rodzice i opiekunowie, mieszkający na terenie województwa mazowieckiego.
Pierwszeństwo udziału mają: rodzice, którzy przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej; rodziny, w których pojawił się problem alkoholowy; rodzice skierowani przez placówki partnerskie.

Miejsce realizacji:
Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:

 • ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67 (placówka socjoterapeutyczna i opiekuńczo-wychowawcza)
 • Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93
 • oraz w terenie, a także w miarę potrzeby, w formie online, za pośrednictwem Internetu oraz telefonu.

Zajęcia będą odbywać się 2-4 dni w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych oraz wybrane weekendy.

W  ramach programu, uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnych zajęć:

Dzieci i młodzież:

 • zajęcia socjoterapeutyczne w dostosowanych wiekowo grupach
 • warsztaty umiejętności społecznych w dostosowanych wiekowo grupach
 • psychologiczne i pedagogiczne wsparcie indywidualne
 • zajęcia profilaktyczne
 • zajęcia opiekuńcze i wychowawcze dla dzieci
 • zajęcia metodą miniprojektową
 • aktywne spędzanie czasu wolnego
 • zajęcia w terenie, zajęcia integracyjne

Rodzice i opiekunowie:

 • konsultacje indywidualne
 • warsztaty umiejętności wychowawczych
 • zajęcia edukacyjne i treningowe

Rodziny:

 • zajęcia dla całych rodzin, w tym integracyjne spotkania rodzinne

Dla każdego uczestnika przygotowywany jest indywidualny plan wsparcia.

Założenia i cele:

Dzieci i młodzież

 • wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę
 • profilaktyka uzależnień
 • wyrównywanie deficytów, korygowanie mechanizmów osobowościowych i zachowania
 • nauka zasad funkcjonowania w grupie
 • wzmacnianie mocnych stron, poczucia wartości
 • budowanie poczucia własnej tożsamości
 • dostarczenie dzieciom i młodzieży dobrych doświadczeń, które będą ich zasobem w przyszłości

Rodzina:

 • wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym
 • dostarczenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania dziecka
 • wzmocnienie wiary we własne kompetencje wychowawcze
 • wzmocnienie więzi rodzinnej
 • wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami

Informacje i zapisy: tel. 22 619 42 67, 696 509 924;
e-mail:
sdr.baza@gmail.com

Jak dołączyć:

 1. Zgłoszenie do projektu.
 2. Spotkanie z konsultantem – psychologiem. Zakwalifikowanie do projektu (na podstawie ankiety kwalifikacyjnej).
 3. Diagnoza i przygotowanie indywidualnego planu uczestnictwa dla dziecka i rodziny dopasowany do potrzeb rodziny.
  Etap konsultacyjny obejmuje najczęściej około trzech spotkań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia dla Rodzin.

Projekt jest realizowany w okresie: 01.06.2020 r. – 15.12.2022 r.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Socjoterapia drogą rozwoju - plakat