Edukacja domowa w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w roku szkolnym 2020/2021 nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 1394 (pdf; 248 KB; PL)). Zezwolenie, o którym mowa może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

  • przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;
  • do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym oraz zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktowania się z dyrektorem placówki, do której uczęszcza Państwa dziecko.