Edukacja domowa w czasie trwania COVID-19

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781 (pdf; 155 KB; PL)). Zezwolenie, o którym mowa może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

  • przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;
  • do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym oraz zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktowania się z dyrektorem placówki, do której uczęszcza Państwa dziecko.