Funkcjonowanie Poradni od 04.05.2020 r.

Informujemy, że od 04.05.2020 r. sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego prosimy, aby wcześniej umawiać się na wizyty ze specjalistami. Z sekretariatem prosimy kontaktować się mailowo: ppp23@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie 22 760 03 87.

ZASADY OGÓLNE

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują rekomendacje GIS dlatego będziecie Państwo poproszeni o wpisanie się do ewidencji osób przychodzących oraz o wypełnienie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna. Pamiętajmy o maseczkach, rękawiczkach i dezynfekowaniu rąk przed wejściem do Poradni. W celu uniknięcia zarażenia COVID-19 prosimy o wyposażenie podopiecznych w przybory do pisania (długopis, ołówek oraz kredki).

UWAGA! 

Terminy diagnoz, konsultacji i terapii będziemy z Państwem ustalać indywidualnie. W pierwszej kolejności będziemy dzwonić do Państwa z nowymi terminami na badania w kierunku kształcenia specjalnego oraz w sprawie badań wymagających pilnej diagnozy specjalistycznej, z zachowaniem kolejności ustalonych terminów (marzec, kwiecień) w grafikach specjalistów.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego, dotyczące umówienia się na wizytę, omówienia wyników diagnozy, porady lub konsultacji prosimy w miarę możliwości ustalać telefonicznie. Jeśli Państwo wyrazicie zgodę na kontakt inny niż bezpośredni, wskazany przez Państwa specjalista skontaktuje się na adres lub numer telefonu zaproponowany przez Państwa.

DYŻURY

Utrzymujemy dyżury specjalistów Poradni w godzinach 9-19, z którymi można kontaktować się przez Skype (Skontaktuj się ze specjalistą), mailowo lub telefonicznie pod numerem telefonu 517 246 311 (Wsparcie psychologiczne dla osób przeżywających kryzys psychiczny).

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Zespoły Orzekające działają, zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest wcześniej przeprowadzona diagnoza przez specjalistów, aktualne zaświadczenie lekarskie – do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz opinia z przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni lub przez skrzynkę podawczą (e-PUAP) lub skan wniosku przesłany na adres mailowy ppp23@edu.um.warszawa.pl.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki, zgodnie z wpływającymi wnioskami.

EDUKACJA DOMOWA!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781)

 

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją,
prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.